ဘယ္ေတာ့မွမခၽြဲတတ္တဲ့ ေကာင္မေလးေတြရဲ့ သူမ်ားနဲ႔မတူတဲ့အက်င့္စရိုက္ေလးမ်ား….

ဘယ္ေတာ့မြမခၽျဲတတၱဲ့ ေကာေငၼလးေၾတရဲ႕ သူမ္ားနဲ႔မတူတဲ့အက္င့ၥ႐ိုက္ေလးမ္ား….

မိႏ္းေကလးတိုင္းက ခၽျဲတတ္ေနတာမ္ိဳး မဟုတၸါဘူး။ ေကာင္ေလးေၾတ အရၫ္ေပ္ာ္ၾသားေလာက္ေအာငၠိဳ ခၽျဲတတ္ၾကတဲ့သူေၾတ ႐ြိေပမယ့္ တစၡ္ိဳ႕ေကတာ့ နၫ္းနၫ္းေလးေတာင္ မခၽျဲတတ္ၾကပါဘူး …။

သူတို႔လို မခၽျဲတတၱဲ့ မိႏ္းေကလးမြာေတာ့ သူမ္ားထက္ အနၫ္းငယ္ ထူး်ခားတဲ့ အက္င့ၥ႐ိုက္ေလးေၾတ ႐ြိေနတတၸါတယ္။ မခၽျဲတတၱဲ့ ေကာေငၼလးေၾတမြာ ဒီလိုမ္ိဳး အရာေၾတကို ်မင္ေၾတ႕ရမြာပါေနာ္ ……။

(၁) ၾလၾယႅယ္ အထငၼႀကီးဘူး

သူတို႔ေၾတက လူတစ္ေယာကၠိဳ ၾလၾယႅယၷဲ႔ အထင္ႀကီးတဲ့အက္င့ၼ္ိဳး မ႐ြိၾကပါဘူး။

လူတစ္ေယာကၠိဳ ်မင္႐ုံနဲ႔ အထင္ႀကီးလို႔ မရသလို ရင္းႏြီးၾသားတိုင္းလၫ္း အထင္ႀကီးလို႔ မ်ဖစ္ေသးဘူးဆိုတာမ္ိဳးကို သူတို႔က ေကာင္းေကာင္း နားလၫၱတ္ၾကပါတယ္ …။

အဲ့ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က တ်ခားေတယာကၠိဳ အထင္ႀကီးၿပီး ဖားတာမ္ိဳးကိုလၫ္း မလုပၱတ္ ၾကပါဘူး …။

(၂) အရၫ္အခ္င္းကို ်မတၷိဳးတယ္

လူတစ္ေယာကၼြာ ႐ြိတဲ့ ေေျငၾတ၊ ဂုဏ္ေၾတထက္ အရၫ္အခ္င္းကို ပိုၿပီး ်မတၷိဳးတတ္ၾကတဲ့သူေၾတ ်ဖစၸါတယ္။

မိႏ္းေကလးခ္င္းလၫ္း အရၫ္အခ္င္း ႐ြိတဲ့သူေၾတကို ေသဘာက္တာနဲ႔ ေလးစားမႈေၾတ ေပးတတ္ၾကပါတယ္ …။

ကိုယ္ေရးကိုယၱာကို အသုံးခ္ၿပီး ေအာင္်မငၱဲ့သူေၾတထက္ ကိုယ့္အရၫ္အခ္င္းနဲ႔ ႀကိဳးစားတာကို ပိုၿပီး တႏၹိဳးထားတတၱဲ့ သူေၾတလၫ္း ်ဖစ္ၾကပါတယ္ …။

(၃) မခၽျဲခ္ငၻဴး

မခၽျဲတတၱဲ့ ေကာေငၼလးေၾတက မခၽျဲတတႅိဳ႕ မခၽျဲတာမ္ိဳး မဟုတၻဲ သူတို႔ကိုယၱိဳငၠ ခၽျဲဖို႔ ဆႏၵ မ႐ြိၾကတာမ္ိဳး ်ဖစၸါတယ္။

လူတစ္ေယာကၠိဳ ခၽျဲၿပီး မ္ကၷြာခ္ိဳလၫ္း ေမၾသးတတ္သလို ခၽျဲၿပီး ႀဆဲေဆာငၱတၱာမ္ိဳးကိုလၫ္း ႏြစ္သကၼႈ မ႐ြိတဲ့သူေၾတ ်ဖစၸါတယ္ ……။

ေအၾကာင္းအရာတစၡဳကို ေ်ဖ႐ြင္းရင္ေတာင္ အက္ိဳးသင့္ ေအၾကာင္းသင့ၸဲ ေ်ဖ႐ြင္းတတ္ၿပီး ခၽျဲၿပီး ေ်ဖ႐ြင္းဖို႔ကိုလၫ္း စၪ္းစားေလ့ မ႐ြိၾကသူေၾတ ်ဖစၸါတယ္ …။

(၄) အ႐ြိအတိုင္းပဲ ေ်ပာတယ္

သူတို႔က တစၡဳခုကို ေ်ပာတဲ့အခါမြာ ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ေတာ့ ေ်ပာတတ္ေပမယ့ႅၫ္း ခၽျဲၿပီး ေ်ပာတာမ္ိဳးေၾတ မလုပၱတ္ၾကပါဘူး။

ဒီအၾတက္ သူတို႔က ကိုယ့ၡ္စ္သဴေကာင္ေလးကိုေတာင္ အ႐ြိအတိုင္း ဒဲ့တိုးပဲ ေ်ပာတတ္ၾကပါတယ္။

ေၾက႕ဝိုက္ၿပီး ေ်ပာဆိုရတာမ္ိဳးကို မႏြစ္သက္ၾကတဲ့ သူေလးေၾတပါ …။

(၅) သူမ္ားႀကိဳက္ေအာင္ ေမေနပးႏိုငၻဴး

သူတို႔ေၾတရဲ႕ အထူး်ခားဆုံးအခ္ကၠ ခ္စၱဲ့သူက ခ္စႅာမြာပဲလို႔ ေၾတးၾကသလို တ်ခားတစ္ေယာက္ ေသဘာက္ဖို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ပုံစံကို ေ်ပာင္းလဲေပးရရင္ဟႏ္ေဆာငၼႈလို႔ ေၾတးထားၾကတာ ်ဖစၸါတယ္ …။

ဒီအၾတက္ ကိုယ့္ရဲ႕ ပကတိအတိုင္းကို ခ္စ္ေပးမယ့္သဴေၾတကိုသာ လိုခ္င္ၾကပါတယ္။ အမ္ားႀကိဳက္ေအာငႅိဳ႕ သူတို႔ရဲ႕ ပုံစံကို ေ်ပာင္းလဲ ဟႏ္ေဆာငၱာမ္ိဳးေၾတလၫ္း မလုပၱတ္ၾကပါဘူးေနာ္ …။
unicode
ဘယ္ေတာ့မွမခၽြဲတတ္တဲ့ ေကာင္မေလးေတြရဲ့ သူမ်ားနဲ႔မတူတဲ့အက်င့္စရိုက္ေလးမ်ား….

မိန္းကေလးတိုင္းက ခၽြဲတတ္ေနတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္ေလးေတြ အရည္ေပ်ာ္သြားေလာက္ေအာင္ကို ခၽြဲတတ္ၾကတဲ့သူေတြ ရွိေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ နည္းနည္းေလးေတာင္ မခၽြဲတတ္ၾကပါဘူး …။

သူတို႔လို မခၽြဲတတ္တဲ့ မိန္းကေလးမွာေတာ့ သူမ်ားထက္ အနည္းငယ္ ထူးျခားတဲ့ အက်င့္စရိုက္ေလးေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ မခၽြဲတတ္တဲ့ ေကာင္မေလးေတြမွာ ဒီလိုမ်ိဳး အရာေတြကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပါေနာ္ ……။

(၁) လြယ္လြယ္ အထင္မႀကီးဘူး

သူတို႔ေတြက လူတစ္ေယာက္ကို လြယ္လြယ္နဲ႔ အထင္ႀကီးတဲ့အက်င့္မ်ိဳး မရွိၾကပါဘူး။

လူတစ္ေယာက္ကို ျမင္႐ုံနဲ႔ အထင္ႀကီးလို႔ မရသလို ရင္းႏွီးသြားတိုင္းလည္း အထင္ႀကီးလို႔ မျဖစ္ေသးဘူးဆိုတာမ်ိဳးကို သူတို႔က ေကာင္းေကာင္း နားလည္တတ္ၾကပါတယ္ …။

အဲ့ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က တျခားတေယာက္ကို အထင္ႀကီးၿပီး ဖားတာမ်ိဳးကိုလည္း မလုပ္တတ္ ၾကပါဘူး …။

(၂) အရည္အခ်င္းကို ျမတ္နိုးတယ္

လူတစ္ေယာက္မွာ ရွိတဲ့ ေငြေတြ၊ ဂုဏ္ေတြထက္ အရည္အခ်င္းကို ပိုၿပီး ျမတ္နိုးတတ္ၾကတဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

မိန္းကေလးခ်င္းလည္း အရည္အခ်င္း ရွိတဲ့သူေတြကို သေဘာက်တာနဲ႔ ေလးစားမႈေတြ ေပးတတ္ၾကပါတယ္ …။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို အသုံးခ်ၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြထက္ ကိုယ့္အရည္အခ်င္းနဲ႔ ႀကိဳးစားတာကို ပိုၿပီး တန္ဖိုးထားတတ္တဲ့ သူေတြလည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္ …။

(၃) မခၽြဲခ်င္ဘူး

မခၽြဲတတ္တဲ့ ေကာင္မေလးေတြက မခၽြဲတတ္လို႔ မခၽြဲတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က ခၽြဲဖို႔ ဆႏၵ မရွိၾကတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ကို ခၽြဲၿပီး မ်က္ႏွာခ်ိဳလည္း မေသြးတတ္သလို ခၽြဲၿပီး ဆြဲေဆာင္တတ္တာမ်ိဳးကိုလည္း ႏွစ္သက္မႈ မရွိတဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ……။

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းရင္ေတာင္ အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ပဲ ေျဖရွင္းတတ္ၿပီး ခၽြဲၿပီး ေျဖရွင္းဖို႔ကိုလည္း စဥ္းစားေလ့ မရွိၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္ …။

(၄) အရွိအတိုင္းပဲ ေျပာတယ္

သူတို႔က တစ္ခုခုကို ေျပာတဲ့အခါမွာ ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ေတာ့ ေျပာတတ္ေပမယ့္လည္း ခၽြဲၿပီး ေျပာတာမ်ိဳးေတြ မလုပ္တတ္ၾကပါဘူး။

ဒီအတြက္ သူတို႔က ကိုယ့္ခ်စ္သူေကာင္ေလးကိုေတာင္ အရွိအတိုင္း ဒဲ့တိုးပဲ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။

ေကြ႕ဝိုက္ၿပီး ေျပာဆိုရတာမ်ိဳးကို မႏွစ္သက္ၾကတဲ့ သူေလးေတြပါ …။

(၅) သူမ်ားႀကိဳက္ေအာင္ မေနေပးနိုင္ဘူး

သူတို႔ေတြရဲ့ အထူးျခားဆုံးအခ်က္က ခ်စ္တဲ့သူက ခ်စ္လာမွာပဲလို႔ ေတြးၾကသလို တျခားတစ္ေယာက္ သေဘာက်ဖို႔ ကိုယ့္ရဲ့ ပုံစံကို ေျပာင္းလဲေပးရရင္ဟန္ေဆာင္မႈလို႔ ေတြးထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ …။

ဒီအတြက္ ကိုယ့္ရဲ့ ပကတိအတိုင္းကို ခ်စ္ေပးမယ့္သူေတြကိုသာ လိုခ်င္ၾကပါတယ္။ အမ်ားႀကိဳက္ေအာင္လို႔ သူတို႔ရဲ့ ပုံစံကို ေျပာင္းလဲ ဟန္ေဆာင္တာမ်ိဳးေတြလည္း မလုပ္တတ္ၾကပါဘူးေနာ္ …။ ။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*