ဂမၻီရၾကက္ေျခပါသူေတြရဲ႕ ထူးျခားတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ား

ဂမၻီရၾကက္ေ်ခပါသူေၾတရဲ႕ ထူး်ခားတဲ့ေအၾကာင္းအရာမ္ား

ဂမၻီရၾကက္ေ်ခ ပါသူေၾတဟာ ေလာကဓံ ေပါင္းစုံကို အကုႏၥငၡံရၿပီး ေနာကၦဳံးမြာ ေအာင္်မျငၥာေက္ာ္်ဖတၷိုငၱဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေၾတပါ။ ႐ြိသမြ္ ဝဋ္ေႂၾကးေၾတ ေပးဆပ္ရ်ခင္းေသဘာပါ။ဘယ္ေတာ့မြ ထမင္းမငတၸါဘူး သူတစၸါးလကၡ္ကၷြင့္ ဘယ္ေတာ့မြေမသဘူး။ ကိုယၥိေတၠတာ့ အနားမရဘဲ ပငၸႏ္းပါမယ္။ တရားထိုင္ရင္ တရားထူး အ်မႏ္ရပါတယ္။ ထူး်ခားသူမ္ားႏြင့္ ထူး်ခား်ဖစၥၪၼ္ားကို ႀကဳံရ်မင္ရပါမယ္။

(၁) အမ္ားအၾတက္ လူပငၸႏ္း စိတၸငၸႏ္း ရပါမယ္ အက္ိဳးေဆာငႅိဳကၸါ။ (၂) အမ္ားအားကိုးတာ ခံရပါ့မယ္ (၃) အိပၼကၳဴးမ္ား ်မငၼကၸါတယ္ (၄) တစၡါမြ ေမရာကၹဴးတဲ့ေနရာ ေရာက္ ၾသားရင္ ရင္းႏြီးျစာ သိေနတတၸါတယ္ (၅) မသန႔ၱဲ့ေနရာ အသုံးေအဆာင္ နဲ႔ႀကဳံတဲ့ အခါ ခ္ကၡ္င္း စိတၠသိၿပီး ဓါတ္်ပင္းတဲ့ သူေၾတဆိုရင္ ယားယံ လာတတၱယ္။

(၆) လူတစ္ေယာကၠိဳ ခ္က္်ခင္းအကဲခတ္ မသိစိတ္ က ပုံေဖာ္ၿပီး လူေကာင္း ဟုတ္ မဟုတ္ ခ္က္်ခင္းသိပါတယ္ (၇) ဓါတ္်ပင္းတဲ့ သူေၾတဆိုရင္ စုႏ္းေတစၦ ပူးသူနားေရာကၱာနဲ႔ ခ္က္်ခင္း ေရာဂါေပ္ာကၸါတယ္။ (၈) ေျမး်မဴေရးလုပၸါက အရင္း်ပဳတ္ တတၸါတယ္

(၉) အကုသိုလ္အလုပ္ ဘာမြအက္ိဳးေမပး (၁၀)မီးေလာင္ ေရနစ္ ဓါတႅိဳက္ မ္ိဳးစုံ ႀကဳံဖူးပါမယ္ (၁၁)အိမ္ေထာင္ေရး သာယာမႈ နၫ္းပါးပါတယ္ ႀကဲတတၸါတယ္ မႀကဲရင္ေတာင္ ၿခဲေနရတတၸါတယ္

(၁၂) အခက္အခဲ သိပ္ႀကဳံလာရင္ ေနာကၦဳံး အခ္ိႏ္ မြာ ကူညီမဲ့သူ ေပၚလာတတၸါတယ္ ဘယ္ေတာ့မြ ဒုကၡေမရာကၸါ။ (၁၃)အခ္ဳပ္ေအႏြာင္ ကိႏ္းေၾတလဲ ႀကဳံရတတၸါတယ္ (၁၄)ၾသားပုပ္ေလၾလင့္ ေအ်ပာခံရတတၸါတယ္ (၁၅) ဘေဝနဝငၡ္ိႏၼြ ဥစၥာခ္မ္းသာ တရားအသိ ခ္မ္းသာရပါမယ္

(၁၆)ပထမ ဒုတိယ တတိယ အ႐ၾယ္ေၾတမြာ ခံရၿပီး စတုတၳအ႐ၾယ္ေရာကၸါမြ ေအးခ္မ္းရပါမယ္။ ႀကီးျပားခ္မ္းသာၿပီး အၾထတ္အထိပ္သိဳ႕ ေရာကၱတ္သၫ္။ ငယ္႐ၾယၥၪၼြာ မခ္မ္းသာ ေသးရငႅၫ္း ႀကီးလာေသာအခါ ်ပည့္်ပည့ၥဳံစုံေနရတတၱယ္။

ဆဌမအာ႐ုံ အၾကား အ်မင္ ရတတၸါသၫ္ ဘယ္သဴ ေၾတက ကိုယ္ေအပၚဘယႅိဳ ဆကၦံတယၦိဳတာ ခ္က္်ခင္းသိသၫ္။ အခက္အခဲေၾတကို ေက္ာ္်ဖတၷိုငၱယ္ ႀကိဳတင္သိ်မင္ တတၱယ္။ အခ္စ္ေရးမြာေတာ့ မိမိခ္စ္ေသလာက္ ်ပႏၼခ္စၱတ္ သူနဲ႔ ေၾတ႕ရတတၱယ္။ မိမိေသၾသားခဲ့ရင္ေတာင္ နာမၫၱစႅဳံး က္ႏၡဲ့သူ်ဖစ္ မၫ္။

ေခါင္ေဆာင္ေကာင္း အႀကီးအကဲ်ဖစၱတၱယ္။ ဘာသာေရး အထူးလုပၱတ္ ကုႏ္းေကာကၥရာ မ႐ြိေအာျငၼဲပါေစ၊ မၾကာခင္ ခ္မ္းသာမၫ္။စိတ္ေကာင္း႐ြိသူ မိတ္ေေၾဆပါသူ အႏုပညာဝါသနာႀကီးသူ စာေေပတးကဗ္ာ ေအာင္်မင္ၿပီး အသံအဆိုေကာင္းသူ လူလိမၼ္ားကို လိမၱာနဲ႔သိတယ္။

လိမ္ညာသူကို မုႏ္းသၫ္ ခ္ဳပၡ္ယၼႈကို မႀကိဳက္ ေ်ဗာင္ေ်ပာတတ္သဴ်ဖစၱယ္။ အသက္႐ြၫ္ၿပီး ေဘးရႏၠင္းသူ၊ထီ သုံးႀကိမၳကၼနၫ္း ကံထူးသူ သူမ္ားဒုေကၡရာက္ ရင္ ကူညီတတ္သဴ၊ ဆႏ္းျပင့ၱတ္သဴ။ေျမးရပ္ေ်မနဲ႔ ေဝးၾကာျစာေနရတတ္သၫ္။

အပူအပငၠင္းျစာ ဘဝကို ရပၱၫၱတ္သဴ။ ေက္းဇူး ေမမ့တတ္သဴ၊ အၾလမ္းေအၾဆးႀကီးသူ မ္က္ရၫ္ဝဲတတ္သဴ၊ ဘာပဲဝတ္ဝတ္ အခ္ိဳးက္ၿပီး ်မင္သဴ တကာေငးရတတ္သဴ်ဖစၱယ္။ ဘုရား တရားမ္ားမ္ား လုပၹိဳ႕က မိမိတာဝႏၸါ။

credit -မူရင္း (ေမတၱာ်ဖင့္ ်ပႏႅၫၼြ္ေဝပါသၫ္)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*