ဆံပင္ကၽြတ္ ဆံပင္ပါးတာရပ္ၿပီး ဆံပင္အုံထူေစမယ့္ ၾကက္ဥအစြမ္း….

ဆံပင္ေၾတကၽၾတ္ လို႔ စိတ္ညစ္ ေနရသူေၾတ ႐ြိတယၦိဳရင္ေတာ့ ပိုကၦံ လၫ္း အမ္ားႀကီး ကုႏ္ စရာ မလိုတဲ့ နၫ္းေ လးကို ေဝမၽြ ေပးခ္ငၸါတယ္။

ဆံပင္ေၾတ ကၽၾတ္၊ဆံပငၸါးလာတာေၾတကို ေတာ့ ၾကက္ဥ ေလးကို သုံး ၿပီး ေ်ဖ႐ြင္းလို႔ ရပါတယ္။သဘာဝ နၫ္းလမ္းကိုေတာ့ ပုံမြႏ္ သုံးေပးပါ။

တစႅ ၊ႏြစႅ အၾတင္းမြာပဲ ရ လဒ္ ေကာင္း ကို ခံစား ရမြာပါ။ အရမ္းကို ၾလယၸါတယ္။

ၾကက္ဥ မြာေတာ့ ဆံပင္ အၾတက္ အာဟာရ ်ဖစ္ေစတဲ့ ပ႐ိုတင္းနဲ႔ အာဟာရ ဓါတ္ ေၾတ အမ္ားႀကီး ပါ႐ြိပါတယ္။ဆံပင္ ကို က္ႏ္းမာသျႏၥမ္း ေစတဲ့ အ်ပင္ ဆံပင္ ႐ြၫၱာကိုလၫ္း်မႏ္ေစပါတယ္။

ၾကက္ဥ မြာပါတဲ့ အာဟာရ ဓါတ္ ေၾတ က ဦးေရ ်ပားနဲ႔ ဆံပင္ အ်မစ္ ေၾတ အၾတက္ အရမ္း ေကာင္းပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဆံပငၠၽၾတၱာ၊ဆံပငၸါးေၾတ၊ဆံပင္႐ြၫ္ ်မႏၡ္ငၱာ ဆံပငၷဲ႔ ပတ္သကၱာေၾတ အၾတက္ ၾကက္ဥကို သုံးလို႔ရပါတယ္။

ၾကက္ဥ နဲ႔ သံၾလငၦီ

ၾကက္ဥ ကို သူတစၡဳတၫ္းပဲ သုံးရငႅၫ္း ရပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ပိုၿပီး ထိ ေရာက္ ေအာငႅိဳ႕ အဆင္ ေ်ပတယၦိဳရင္ ေတာ့ သံၾလငၦီ နဲ႔ ႀတဲ သုံး ေပးပါ။

နၫ္းက အရမ္းၾလယၸါတယ္။ၾကက္ဥ ကို အႏြစၹယ္ၿပီး အကာ ရၫ္ ေၾတကို ယူ လိုကၸါ။

ပုံမြႏ္ ဆံပင္ ဆိုရင္ေတာ့ ၾကက္ဥ (၁)လုံး၊ သံၾလငၦီ လကၹက္ရၫၨျႏ္း (၁)ျဇႏ္းကို ပႏ္းကႏႅဳံး(အဆင္ ေၿပ တဲ့ ျခကၱခုခုကိုလၫ္း သုံးႏိုင္) ထဲ ေရာ ေမႊ ပါ။

ကိုယၠ ဆံပင္႐ြၫၱယ္၊အုံ ထူတယၦိဳရင္ ေတာ့ ၾကက္ဥ နဲ႔ သံၾလင္ ဆီ ပမာဏ ကို တိုးသုံးပါ။

ခုနက ေ်ပာတဲ့ အတိုင္း ေရာၿပီးရင္ ေတာ့ ဆံပငၠိဳ သုတ္ လိမ္း ေပးပါ။ဆံပင္ ေအပၚ ယံ ထက္ ဦး ေရ်ပား နားကို ေသခ္ာ ႏြံ႕ ေအာင္ လိမ္းေပးပါ။မိနစ္ (၂၀) ေလာက္ ထားေပးပါ။

ၿပီးရင္ေတာ့ ေရနဲ႔ ေဆးခ္ ၿပီး ေခါင္းေလၽြာ္ရၫ္ အ ေပ္ာ့ စားေလးနဲ႔ ေခါင္းေလၽြာ္ ေပးပါ။တစၸတၠိဳ ႏြစ္ႀကိမ္ လုပ္ ေပးပါ။

ၾကက္ဥ နဲ႔ အုႏ္းဆီ

ေအပၚက နၫ္း အတိုင္းပါပဲ။ ၾကက္ဥ (၁)လုံး၊ အုႏ္းဆီ လကၹက္ရၫၨျႏ္း (၁)ျဇႏ္းကို ပႏ္းကႏႅဳံးထဲ ထည့္ ေမႊပါ။မိ နစ္ (၂၀) ေလာက္ ဆံပငၠိဳ လိမ္း ထားေပးပါ။

ၿပီးရင္ေတာ့ ေရနဲ႔ ေဆးခ္ ၿပီး ေခါင္းေလၽြာ္ရၫ္ အ ေပ္ာ့ စားေလးနဲ႔ ေခါင္းေလၽြာ္ ေပးပါ။တစၸတၠိဳ ႏြစ္ႀကိမႅဳပ္ ေပးပါ။

တ်ခားအရာေၾတေအနနဲ႔ အုႏ္းဆီနဲ႔ သံၾလငၦီရဲ႕ ေနရာမြာလၫ္း ငြက္ေပ္ာသီးနဲ႔႐ြားေစာင္းလကၸတၱိဳ႕ကိုအစားထိုးသုံးလို႔ရပါတယ္။လြပတဲဆံ ေကသာေၾတ ပိုငၦိဳင္ ႏိုငၸါေစ ေနာ္။

ခရကၵစ္-AUNTYMAY

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*