အသက္ ၁၆ ႏွစ္ မွ ၂၄ ႏွစ္အတြင္း မိန္းကေလးမ်ား ဖတ္သင့္တဲ့ ပို႔စ္ေလးပါ…

သက္ ၁၆ ႏြစ္ ျမ ၂၄ ႏြစ္အၾတင္း မိႏ္းေကလးမ္ား ဖတၹိဳ႕ပါ

ညီေမလးေရ

ၾလပတဲ့ မ္ကၷြာ တစၡဳက တစၡ္ိႏၠ္ရင္ အိုမင္းၾသားလိမ့ၼယ္ ။ ၿစဲမကၥရာ ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္းေၾတ ကလၫ္း တစၡ္ိႏ္ က္ရင္ ေ်ပာင္းလဲ ၾသားပါ လိမ့ၼယ္ ။

ဒါေပမယ့္ မိႏ္းေမကာင္း တစ္ေယာက္ ေကတာ့ တစၡ္ိႏၠ္ ရငႅၫ္း မိႏ္းေမကာင္း ပါပဲ ။ ဘယ္အခ္ိႏၸဲ ေရာက္ေရာက္ မိႏ္းေမကာင္း ပါပဲေနာ္ ။

ညီေမလးေရ ၿဇဲေမလ္ာ့နဲ႔ လူေၾတ ေကတာ့ ညီေမလး ၿပဳံးေန တာထက္ ညီေမလး ရႈံးေနတာ ်မငၡ္ငၱဲ့ သူက ပိုမ္ားေန တတၱယ္ ။

ညီေမလးေရ ရၫၼြႏ္းခ္ကၳား

ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫ္ ၁၂ အ႐ၾယ္ ေကလး ဘဝက သူေရးခဲ့တာေလး တစၡဳ ႐ြိတယ္ ။ မ္က္ေစ့မ်မင္ေသာ မိႏ္းေကလးသၫ္ ၾကားႏိုင္ေသး၏။ နားမၾကားေသာ မိႏ္းေကလးသၫ္ ်မငၷိုင္ေသး၏။ အဝတၼပါေသာ မိႏ္းေကလးသၫ္ ေအး်မမႈကို ခံစား ႏိုင္ေသး၏ ။

သို႔ေသာ္ ရၫၼြႏ္းခ္က္ မ႐ြိေသာ မိႏ္းေကလးသၫ္ အ႐ူးပမာ သာတၫ္းတဲ့ ။

ညီေမလးေရ

ဘဝကို စိတၼပ္ကၷဲ႔ သၫ္းခံ်ခင္းေၾတရဲ႕ေနာကၼြာ ေအာင္်မင္်ခင္းေၾတ ႐ျိကို ႐ြိတယ္ ။ ေပးဆပ္်ခင္းေၾတရဲ႕ေနာကၼြာ ရယူ်ခင္းေၾတ လဲ ႐ျိ တယ္ ။

ရႈံးနိမ့္်ခင္းေၾတရဲ႕ေနာကၼြာ လဲ သငၡႏ္းစာေၾတ ႐ျိ တယ္ ။ ေအရးႀကီးတာက မဆုတၼနစ္ ႀကိဳးစားေနဖို႔ပဲလို တာပါ။

ညီေမလးေရ ၿမဲၿမဲမြတၳား

လိပ္်ပာ မလုံတဲ့သူက မူမျမႏၻဴး ။ သိကၡာ မလုံတဲ့သူက လူမဆႏၻဴး ။

ညီေမလးေရ

ကိုယ့ၻဝကို တႏၹိုးထား ရခဲၾလတဲ့ လူ႔ဘဝကို ေရာကၱဳႏ္းေလး ေကာင္းေသာ အမူအက္င့ၷဲ႔ ေကာင္းေသာ စာရိတၱကို က္င့္သဳံးပါ ။

ေကာင္းေသာ အသက္ေျမး ဝမ္းေက္ာင္းမႈနဲ႔ ေကာင္းေသာ ဘဝကို တၫ္ေဆာကၸါ ။ ပတ္ဝႏ္းက္ငၠ ေမကာင္းေ်ပာ ၾကပါေစ အခ္ိႏၲႏ္ရင္ ပါးစပၸိတ္ ၾသားလိမ့္ မယ္ ။

credit original writter

သက္ ၁၆ ႏွစ္ မြ ၂၄ ႏွစ္အတြင္း မိန္းကေလးမ်ား ဖတ္ဖို႔ပါ

ညီမေလးေရ

လြပတဲ့ မ်က္ႏွာ တစၡဳက တစ္ခ်ိန္က်ရင္ အိုမင္းသြားလိမ့္မယ္ ။ ၿစဲမကၥရာ ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္းေတြ ကလည္း တစ္ခ်ိန္ က်ရင္ ေျပာင္းလဲ ၾသားပါ လိမ့္မယ္ ။

ဒါေပမယ့္ မိန္းမေကာင္း တစ္ေယာက္ ေကတာ့ တစ္ခ်ိန္က် ရင္လည္း မိန္းမေကာင္း ပါပဲ ။ ဘယ္အခ်ိန္ပဲ ေရာက္ေရာက္ မိန္းမေကာင္း ပါပဲေနာ္ ။

ညီမေလးေရ ဇြဲမေလ်ာ့နဲ႔ လူေတြ ေကတာ့ ညီေမလး ၿပဳံးေန တာထက္ ညီေမလး ရႈံးေနတာ ျမင္ခ်င္တဲ့ သူက ပိုမ်ားေန တတ္တယ္ ။

ညီမေလးေရ ရည္မွန္းခ်က္ထား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၁၂ အ႐ြယ္ ေကလး ဘဝက သူေရးခဲ့တာေလး တစၡဳ ရွိတယ္ ။ မ်က္ေစ့မျမင္ေသာ မိန္းကေလးသည္ ၾကားႏိုင္ေသး၏။ နားမၾကားေသာ မိန္းကေလးသည္ ျမင္ႏိုင္ေသး၏။ အဝတ္မပါေသာ မိန္းကေလးသည္ ေအးျမမႈကို ခံစား ႏိုင္ေသး၏ ။

သို႔ေသာ္ ရည္မွန္းခ်က္ မရွိေသာ မိန္းကေလးသည္ အ႐ူးပမာ သာတည္းတဲ့ ။

ညီမေလးေရ

ဘဝကို စိတ္မပ်က္နဲ႔ သည္းခံျခင္းေတြရဲ႕ေနာက္မွာ ေအာင္ျမင္ျခင္းေတြ ႐ြိကို ရွိတယ္ ။ ေပးဆပ္ျခင္းေတြရဲ႕ေနာက္မွာ ရယူျခင္းေတြ လဲ ႐ြိ တယ္ ။

ရႈံးနိမ့္ျခင္းေတြရဲ႕ေနာက္မွာ လဲ သင္ခန္းစာေတြ ႐ြိ တယ္ ။ အေရးႀကီးတာက မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားေနဖို႔ပဲလို တာပါ။

ညီမေလးေရ ၿမဲၿမဲမွတ္ထား

လိပ္ျပာ မလုံတဲ့သူက မူမမြႏၻဴး ။ သိကၡာ မလုံတဲ့သူက လူမဆႏၻဴး ။

ညီမေလးေရ

ကိုယ့္ဘဝကို တႏၹိုးထား ရခဲလြတဲ့ လူ႔ဘဝကို ေရာက္တုန္းေလး ေကာင္းေသာ အမူအက်င့္နဲ႔ ေကာင္းေသာ စာရိတၱကို က်င့္သုံးပါ ။

ေကာင္းေသာ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈနဲ႔ ေကာင္းေသာ ဘဝကို တည္ေဆာက္ပါ ။ ပတ္ဝန္းက်င္က မေကာင္းေျပာ ၾကပါေစ အခ်ိန္တန္ရင္ ပါးစပ္ပိတ္ သြားလိမ့္ မယ္ ။

credit original writter

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*