မိုးနတ်သမီးလေး စုစုစံရဲ့ ယနေ့ညပိုင်း မိုးခန့်မှန်းချက်🌧

ေန်ပၫ္ေတာ္ လယ္ေဝး ေအလာ ပ္ၪ္းမနား ေရဆင္း လၽြပၥီးမိုးႀကိဳးမိုး Lightning: Cloud to ground, Power: 26kA (Strong slammer), Date: 21/05/2022

ပုသိမ္ ငပုေတာ လျပတၱာ ဟိုင္းႀကီး မိုး 21/05/2022🌧🌧🌧

တာခ္ီလိတ္ၿမိဳ႕ ခ္င္း႐ိုင္ၿမိဳ႕ က္ိဳင္းလတ္ၿမိဳ႕ တာေလၿမိဳ႕ မိုင္း်ဖတ္ၿမိဳ႕ မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕ မိုင္းယုၿမိဳ႕ ေဒေသၾတမြာ မိုးႀကီးေရလၽြံႏိုငၸါတယ္ #ဖႏ္သတိခ

ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ္င္းမိုငၡ႐ိုင္ ခ္င္း႐ိုငၡ႐ိုင္ ႏြင့္ ်မႏၼာႏိုင္ငံတာခ္ီလိတၡ႐ိုင္ ်မႏၼာ ထိုင္းလာအိုနယၥေပၱလၽြာက္ မိုးႀကီးေရလၽြံႏိုငၸါတယ္

ကပၸလီပငႅယ္်ပငၼြာမုတ္သဳႏ္ေလအားအၾလႏ္ေကာင္းေနပါတယ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီမြ ၂၂ရက္ေန႔ မနက္ ၉နာရီ၃၀မိနစ္အခ္ိႏ္အၾတင္း
ေကာ့ေသာင္း ဘုတ္်ပင္း ၿမိတ္ တနသၤာရီၿမိဳ႕ ပုေလာ ပုေလာက္

သရက္ေခ္ာင္း ေလာင္းလုံ ထားဝယ္ ေမာင္းမကႏ္ ကႏ္ေပါက္ေရ်ဖဴေမတၱာၿမိဳ႕ ေရးၿမိဳ႕ လမိုင္း သံ်ဖဴဇရပ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးက္ိဳကၵဳံ ေဝါေလ စုကလိ ဘုရားသုံးဆူ ေကာ့ကရိတ္ သကၤႏ္းညီေညာင္ ်မဝတီ ေဒေသၾတမြာမိုးႀကီးေရလၽြံႏိုငၸါတယ္

21/05/2022 ေအနာက္ေတာငၼဳတ္သဳႏ္ေလသၫ္ ရခိုင္်ပၫၷယ္ေတာငၸိဳင္း ေန်ပၫ္ေတာ္ ပဲခူးတိုင္းကယား်ပၫၷယ္ ျမႏ္်ပၫၷယ္ ကရင္်ပၫၷယ္ တနသၤာရီတိုင္း ရႏၠဳႏၲိဳင္း ဧရာတိုင္း်မစ္ဝကၽျႏ္ေပၚေဒသတစၡဳလုံးကို လႊမ္း်ခဳံေရာက္႐ြိၾသားခဲ့ၿပီ်ဖစၸါတယ္

ကယား်ပၫၷယ္ ႀလိဳင္ေကာၡ႐ိုင္ ႐ြမ္း်ပၫၷယ္ေတာငၸိဳင္း လင္းေခးခ႐ိုင္ ႐ြမ္း်ပၫၷယ္ေအ႐ြ႕ပိုင္း တာခ္ီလိတၡ႐ိုင္ က္ိဳင္းတုံခ႐ိုင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ္င္းမိုငၡ႐ိုင္ ခ္င္း႐ိုငၡ႐ိုင္ ႏြင့္ ထိုင္း ်မႏၼာ လာအို နယၥေပၱလၽြာက္ မိုးမ္ားျစာျရာၾသႏ္းႏိုငၸါတယ

၂၀၂၂ ေမလ ၂၅ရက္ေန႔မြ ၂၈ရက္ေန႔အၾတင္း ဘဂလၤားပငႅယ္ေအာ္ ရခိုငၠမ္း႐ိုးတႏ္းႏြင့္ ဧရာဝတီကမ္း႐ိုးတႏ္းအနီးမြာ မုတ္သဳႏ္ေလဖိအာနၫ္းရပ္ဝႏ္းတစၡဳ်ဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ်မႏၼာတစၷိဳင္ငံလုံးကို မုတ္သဳႏ္ေလလႊမ္း်ခဳံေရာက္႐ြိၾသားေအာျငၥမ္းေဆာငၸါလိမ့္မယ္

ဧရာဝတီတိုင္းရခိုင္်ပၫၷယ္ ေမၾကးတိုင္း မေႏၲလးတိုင္း ႐ြမ္း်ပၫၷယ္ စစၠိဳင္းတိုင္း ခ္င္း်ပၫၷယၠခ္င္်ပၫၷယ္ေၾတပါ မိုးျရာႏိုငၱဲ့အလားအလာမ္ားျစာ႐ြိေနတာ်ဖစႅိဳ႕

ပိုမိုတိက္ေသခ္ာေစရႏ္အၾတက္ လိုအပ္ေသာ အဆင့္်မင့္ weather data အခ္က္အလကၼ္ားကို ေယန႔ဝယ္ယဴၿပီး ၾတကၡ္ကၥိစစ္ၿပီး အခ္ိႏၷြင့္ေတ်ပးညီခႏ္႔မြႏ္းေပးၾသားပါယ္

၂၀၂၂ ေမလ ၂၅ရက္ေန႔ ၂၆ရက္ေန႔ေၾတမြာ ရခိုငၠမ္း႐ိုးတႏ္းအနီး Monsoon Low တစၡဳ်ဖစႅာႏိုင္ၿပီး ေမလ၂၇ရက္ေန႔မြာ ်မႏၼာတစၷိဳင္ငံလုံးကို ေအနာက္ေတာငၼဳတ္သဳႏ္ေလ လႊမ္း်ခဳံေရာက္႐ြိၾသားႏိုငၸါတယ္

ေမလမကုႏၼြိ ရခိုင္်ပၫၷယ္ ေမၾကးတိုင္း မေႏၲလးတိုင္း ႐ြမ္း်ပၫၷယ္ ခ္င္း်ပၫၷယ္ စစၠိဳင္းတိုင္း ကခ္င္်ပၫၷယၷြင့္ က္ႏ္ေဒေသၾတအားလုံးစိုကၸ္ိဳးေရအလုံေအလာက္ရ႐ြိေစမြာ်ဖစၸါတယ္

ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေဝး ေအလာ ပ်ဥ္းမနား ေရဆင္း လွ်ပ္စီးမိုးႀကိဳးမိုး Lightning: Cloud to ground, Power: 26kA (Strong slammer), Date: 21/05/2022

unicode

ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေဝး ေအလာ ပ်ဥ္းမနား ေရဆင္း လၽွပ္စီးမိုးႀကိဳးမိုး Lightning: Cloud to ground, Power: 26kA (Strong slammer), Date: 21/05/2022

ပုသိမ္ ငပုေတာ လပြတၱာ ဟိုင္းႀကီး မိုး 21/05/2022🌧🌧🌧

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ခ်င္းရိုင္ၿမိဳ႕ က်ိဳင္းလတ္ၿမိဳ႕ တာေလၿမိဳ႕ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕ မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕ မိုင္းယုၿမိဳ႕ ေဒသေတြမွာ မိုးႀကီးေရလၽွံနိုင္ပါတယ္ #ဖန္သတိခ

ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ခရိုင္ ခ်င္းရိုင္ခရိုင္ ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတာခ်ီလိတ္ခရိုင္ ျမန္မာ ထိုင္းလာအိုနယ္စပ္တေလၽွာက္ မိုးႀကီးေရလၽွံနိုင္ပါတယ္

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္မွာမုတ္သုန္ေလအားအလြန္ေကာင္းေနပါတယ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီမွ ၂၂ရက္ေန႔ မနက္ ၉နာရီ၃၀မိနစ္အခ်ိန္အတြင္း
ေကာ့ေသာင္း ဘုတ္ျပင္း ၿမိတ္ တနသၤာရီၿမိဳ႕ ပုေလာ ပုေလာက္

သရက္ေခ်ာင္း ေလာင္းလုံ ထားဝယ္ ေမာင္းမကန္ ကန္ေပါက္ေရျဖဴေမတၱာၿမိဳ႕ ေရးၿမိဳ႕ လမိုင္း သံျဖဴဇရပ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးက်ိဳက္ဒုံ ေဝါေလ စုကလိ ဘုရားသုံးဆူ ေကာ့ကရိတ္ သကၤန္းညီေညာင္ ျမဝတီ ေဒသေတြမွာမိုးႀကီးေရလၽွံနိုင္ပါတယ္

21/05/2022 အေနာက္ေတာင္မုတ္သုန္ေလသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေနျပည္ေတာ္ ပဲခူးတိုင္းကယားျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ တနသၤာရီတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္း ဧရာတိုင္းျမစ္ဝကၽြန္ေပၚေဒသတစ္ခုလုံးကို လႊမ္းျခဳံေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္

ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ခရိုင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း လင္းေခးခရိုင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ က်ိဳင္းတုံခရိုင္ ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ခရိုင္ ခ်င္းရိုင္ခရိုင္ ႏွင့္ ထိုင္း ျမန္မာ လာအို နယ္စပ္တေလၽွာက္ မိုးမ်ားစြာရြာသြန္းနိုင္ပါတယ

၂၀၂၂ ေမလ ၂၅ရက္ေန႔မွ ၂၈ရက္ေန႔အတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ ဧရာဝတီကမ္းရိုးတန္းအနီးမွာ မုတ္သုန္ေလဖိအာနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခုျဖစ္ေပၚနိုင္ၿပီး ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးကို မုတ္သုန္ေလလႊမ္းျခဳံေရာက္ရွိသြားေအာင္စြမ္းေဆာင္ပါလိမ့္မယ္

ဧရာဝတီတိုင္းရခိုင္ျပည္နယ္ မေကြးတိုင္း မႏၲေလးတိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြပါ မိုးရြာနိုင္တဲ့အလားအလာမ်ားစြာရွိေနတာျဖစ္လို႔

ပိုမိုတိက်ေသခ်ာေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ weather data အခ်က္အလက္မ်ားကို ယေန႔ဝယ္ယူၿပီး တြက္ခ်က္စိစစ္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီခန္႔မွန္းေပးသြားပါယ္

၂၀၂၂ ေမလ ၂၅ရက္ေန႔ ၂၆ရက္ေန႔ေတြမွာ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းအနီး Monsoon Low တစ္ခုျဖစ္လာနိုင္ၿပီး ေမလ၂၇ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးကို အေနာက္ေတာင္မုတ္သုန္ေလ လႊမ္းျခဳံေရာက္ရွိသြားနိုင္ပါတယ္

ေမလမကုန္မွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ မေကြးတိုင္း မႏၲေလးတိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ က်န္ေဒသေတြအားလုံးစိုက္ပ်ိဳးေရအလုံအေလာက္ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္

နေပြည်တော် လယ်ဝေး အေလာ ပျဉ်းမနား ရေဆင်း လျှပ်စီးမိုးကြိုးမိုး Lightning: Cloud to ground, Power: 26kA (Strong slammer), Date: 21/05/202

crd

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*