အိမ္ေထာင္ရွင္မေကာင္းပီသေသာမိန္းမ “၁၀”မ်ိဳး

အိမ္ေထာင္႐ြေငၼကာင္းပီေသသာမိႏ္းမ “၁၀”မ္ိဳး

ေယာက္ာ္းတစ္ေယာက္ အလုပၠိဳင္ေအာင္်မငၹိဳ႕ဆိုတာ ငယ္႐ၾယၥၪၠ သူတို႔ရဲ႕ မိခင္၊ ဖခင္ေၾတက အဓိက ပံ့ပိုးမႈေၾတ ေပးခဲ့ရတာပါ။ ဒါေပမဲ့အိမ္ေထာင္ရက္သားက္လာတဲ့အခါ ကိုယ့္ရဲ႕လၾကၱဲေဖၚရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈဟာ ပိုၿပီးအဓိကက္ၾသားပါၿပီ။ ပံ့ပိုးတယၦိဳတဲ့အရာဟာ ေေျငၾကးပိုင္းရယၼြာ မဟုတၸါဘူး ။

က္ႏၲဲ့ အခ္က္ေၾတနဲ႔လၫ္း အမ္ားႀကီး ဆၾကၷယ္ေနပါေသးတယ္။ မိႏ္းမတစ္ေယာက္ဟာ ေယာက္ာ္းတစ္ေယာကၠိဳ ေအအာင္်မငၦဳံး ေနရာကို ၾတႏ္းပို႔ႏိုင္သလို အနိမ့ၠ္ဆုံး်ဖစ္ေအာငႅၫ္း ႀဆဲခ္ တတၸါေသးတယ္။

ဒီေတာ့ မိႏ္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေနရာက ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အဓိကက္တတ္သလဲဆိုတာနဲ႔ ဘယႅိဳ အခ္က္ေလးေၾတ ပိုငၦိဳငၳားရမလဲ ဆိုတာကို ၾကည့ႅိဳက္ၾကေရအာင္ေနာ္။

၁။ ေသဘာထားႀကီးၿပီး လူအကဲခတ္ေတာၱဲ့ မိႏ္းမ

သူမဟာ အငၼတႏၼြပါးနပၱတ္ၿပီး သင္ရဲ႕မ္ေကၱတာငၱခၾတၱင္းမြာ သငာၻ်ဖစ္ေနလဲဆိုတာကို အကဲခတၡန႔ၼြႏ္းသိ႐ြိႏိုင္ၿပီး သင္ေပ္ာ္ေနခ္ိႏၼြာ သငၷဲ႔အတူေပ္ာ္႐ႊငၼႈေၾတကို အတူခံစားေပးတတၸါတယ္။

သငၼ္က္ေမြာငၱစၡ္ကၠဳတႅိဳကႅိဳ႕ ဘယ္ေလာကၸဲ သေငၠပ္ာ္႐ႊငၡ္င္ေယာင္ ေဆာင္်ေပဆာင္်ပ သင့္ရဲ႕ဒုေကၡၾတ အခကၡဲေၾတကို ေဝမြ္ၿပီး ခံစားနားလၫ္ ေ်ဖ႐ြင္းေပးတတၸါတယ္။

၂။ ဂုဏ္သတင္း ေက္ာ္ေဇာ္ေမႊးပ္ံ႕တဲ့မိႏ္းမ

သူမဟာ ဘယ္ေလာကၸဲ သင့ၳက္ ပညာေၾတတတ္ေနပါေစ၊ ဘယ္ေလာကၸဲ ရာထူးဂုဏ္႐ြိႏ္ေၾတ႐ြိေနပါေစ သင့ၠိဳ သင့္ရဲ႕ပတ္ဝႏ္းက္င္အသိုင္းဝိုင္းမြာ သင့ၠိဳေနရာေပး ေလးေလးစားစား ဆကၦံတတ္ၿပီး သူမရဲ႕ ဂုဏ္႐ြိႏ္ဝါနဲ႔ သင့ၠိဳပါ လႊမ္းၿခဳံေတာေကၸစပါတယ္။

၃။ သဘာအေလြလးနဲ႔ ေအးခ္မ္းတဲ့မိႏ္းမ

သူမရဲ႕အလြဟာ ပႏ္းေလးတျစၸင့ႅိဳ ေမတာေကၸေနပမဲ့ ေအးခ္မ္းမႈ႐ြိပါတယ္။ သင္ၾကည့ႅိဳကၱိဳင္း သူမဟာ ေအးခ္မ္းတဲ့အၾသင္အတိုင္း အ်ပဳမႈေၾတပါ ေအးခ္မ္း်ငင္သာေနပါလိမၼယ္။ သင့္ရဲ႕လုပ္ငႏ္းျခငၳဲမြာ သင့ၱၾက္ ေအထာက္အပံ့ေမပးႏိုင္ေပမဲ့ တ်ခားမိႏ္းေမၾတလို ပူေလာင္်ငဴစူမႈ အလ္ၪ္းမ႐ြိပဲ သင့ၠိဳေအးခ္မ္းမႈေၾတနဲ႔ သာယာေစႏိုငၸါတယ္။

၄။ ဦးေႏြာက္ေ်ပးတဲ့ မိႏ္းမ

သူမဟာ အငၼတႏၼြ ထိုးၾထင္းဉာဏ္႐ြိၿပီး သင္အခကၡဲေလးတစၡဳ ႀကဳံလာၿပီဆိုတာနဲ႔ ေ်ပလၫၼဲ့ေ်ဖ႐ြင္းနၫ္းကို တစၳိဳငၱၫ္း ထုတ္ေပးႏိုငၱဲ့သူမ္ိဳးပါ။ စီးျပားေရးလုပၱဲ့အခါမြာလၫ္း သင့ၠိဳေနာၾကၠေယၠန ေအကာင္းဆုံးအႀကံေၾတနဲ႔ ေ႐ြ႕ဆကႅိဳ႕ေရအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ သူမ္ိဴးပါ။

၅။ ေပါ့ေပ့ါပါးပါးနဲ႔ ကိုယ့ၠိဳယၠိဳ ယုံၾကၫၼႈအ်ပည့္႐ြိတဲ့ မိႏ္းမ

ဒီလိုမိႏ္းေမၾတဟာ သငာၻပဲလုပႅဳပ္ အၿမဲေတစ ယုံၾကၫၡ္က္အ်ပည့ၷဲ႔ အားေပးတတၸါတယ္။ သင္ေအာင္်မင္ၾသားခဲ့ရငႅၫ္း သူ႔ေၾကာင့ၸါလို႔ မ႑ပၱိဳငၱက္်ပမြာမဟုတ္သလို၊ ရႈံးနိမ့ၡဲ့ရငႅၫ္း ်ငဴစူေ်ပာဆိုေနမြာ မဟုတၸါဘူးေနာ္။

အရမ္းစိတ္ညစ္ေနတဲ့အခ္ိႏၼြာ သင့ၠိဳ ေျႏးေၾထးျစာအားေပးပါလိမ့ၼယ္။ သူ႔ရဲ႕သင့္ေပၚ ယုံၾကၫၡ္က္ေၾတနဲ႔ ်ပတ္သားမႈေေၾတၾကာင့္ သင္ဟာ လဲရာမြခ္ကၡ္င္းေတာင္ ်ပႏၴထိုငၷိုင္ေလာက္ေအာင္ သူမျစမ္းေဆာင္ ႏိုငၸါလိမ့ၼယ္။

၆။ ကိုယ့ၠိဳယၠိဳ ခ္စ္်မတၷိုးတဲ့မိႏ္းမ

သူမဟာအငၼတႏၼြ မိမိကိုယၠိဳအၿမဲလိုလို အ်ပငၦငၸိဳင္းမြာေရာ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းေၾတမြာပါ ်ခယ္သ်ပငၦင္ေေနလ့ ႐ြိပါတယ္။

သူမဟာဘယ္ေတာ့မဆို သူေၾကာင့္သငၷံမၫၸ္က္ေစမြာမဟုတ္သလို အသိုင္းဝိုင္းေ႐ြ႕ၾထကၱဲ့အခါမြာလၫ္း သူ႔ေၾကာင့္သင္ဟာ အလိုလိုေနရင္းနဲ႔ ဂုဏ္႐ြိေစႏိုငၼဲ့ မိႏ္းမမ္ိဳး ်ဖစၸါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မြ သူ႔အေလြၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ပူပႏၼႈေၾတကို ေအနထိုင္ေၾတနဲ႔ ေ်ဖာကၹ္ကၸစၱတၸါတယ္။

၇။ တာဝႏ္ယဴတတၱဲ့ မိႏ္းမ

သူမဟာ သင့္ရဲ႕ဝင္ေျငၾထက္ေျငနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ သုံးၿစဲစီစစ္သလို၊ စုသင့ၱာစု သုံးသင့ၱာသုံးၿပီး သင့ၠိဳဘယ္ေတာ့မြ စားဝတ္ေေနရးၾတက္ ပူပႏ္ေစမြာ မဟုတၸါဘူးေနာ္။ သူမဟာ အလုပႅဳပၱဲ့ေနရာမြာ အငၼတႏၼြ တိက္ၿပီး တာဝႏ္ယဴစိတ္ အ်ပည့ႅၫ္း ႐ြိတတ္ေသးတယ္။

၈။ စကားေ်ပာဆို ၾကၽမ္းက္ငၱဲ့မိႏ္းမ

သူမဟာ စကားေ်ပာ်ခင္းအတတၸညာကို တစၹတၠမ္းခပ္ ၾကၽမ္းက္ငၱတ္ၿပီး ေအပါင္းသင့ၦံ့တဲ့သူ ်ဖစၸါတယ္။

သူမနဲ႔စကားေ်ပာလိုကၱိဳင္း လူတိုင္းစိတၡ္မ္းသာရၿပီး ဘယႅိဳလူကို ဘယႅိဳ ေအ်ေခနမ္ိဳးမြာ ဘာေ်ပာရမလဲဆိုတာနဲ႔ သူမဟာ လူေၾတကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး ၿစဲေဆာငၷိုငၸါတယ္။ သူေမၾကာင့ၸဲ သင္ဟာ ဒိထကၠ္ယ္်ပန႔ၱဲ့ အသိုင္းဝိုင္းတစၡဳကို သိၾကၽမ္းျခင့္ ရႏိုငၱာမ္ိဳးလၫ္း ်ဖစၱတၸါတယ္။

၉။ ဆုံး်ဖတၡ္က္ ်ပတ္သားတဲ့မိႏ္းမ

သူမဟာ စၪ္းစားဆုံး်ဖတၱဲ့ေနရာမြာ အငၼတႏၼြ ပညာသားပါၿပီး အရာရာ စိတၡ္ရပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မြ ေသးေသးမႊားမႊားကိေစၥၾတနဲ႔ ေအတာၱႏ္ႀကီးတဲ့ ကိေစၥၾတကို သင့ၦီေမရာက္ေစပဲ ေ်ဖ႐ြင္းတတၸါတယ္။

သင့္ရဲ႕အလုပၠိဳင္ေၾတကို ဘယ္ေတာ့မြမထိခိုက္ေစပဲ အိမၼႈကိေစၥၾတပါ သူတစ္ေယာကၱၫ္း ်ဖစ္ေအာငၥီမံတတ္ၿပီး သင့ၠိဳ အလုပႅဳပၱဲ့ေနရာမြာ စိတ္အ်ပည့္ဝေရအာင္ လႊတၳားေပးတတၸါတယ္။

၁၀။ ေခတ္အ်မင္႐ြိတဲ့ မိႏ္းမ

သူမဟာ အငၼတႏၼြ ေခတၷဲ႔ေလ္ာညီျစာေနထိုငၱတ္ၿပီး ေအနအထိုင္ တၫ္ၿငိမၱတၸါတယ္။ အမ္ားသူငြာနဲ႔ သဟဇာတ႐ြိၿပီးသင္ရဲ႕လုပ္ေဖၚကိုငၹက္ေၾတနဲကလၫ္း ေက္လၫၥျာ ဆကၦံတတၸါတယ္။

သငၼိတၦက္ေပးလာသမြ္ လုပ္ေဖၚကိုငၹကၼိႏ္းေကလးေၾတကိုလၫ္း ဘယ္ေတာ့မြ သံသယမ္ကႅဳံးနဲ႔ မၾကည့ၸဲ သူငယၡ္င္း်ဖစ္ေအာင္ ႀဆဲေဆာင္သိမ္းၾသင္း တတၸါေသးတယ္ေနာ္။

Unicode

အိမ္ေထာင္ရွင္မေကာင္းပီသေသာမိန္းမ “၁၀”မ်ိဳး

ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ အလုပ္ကိုင္ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုတာ ငယ္႐ြယ္စဥ္က သူတို႔ရဲ႕ မိခင္၊ ဖခင္ေတြက အဓိက ပံ့ပိုးမႈေတြ ေပးခဲ့ရတာပါ။ ဒါေပမဲ့အိမ္ေထာင္ရက္သားက်လာတဲ့အခါ ကိုယ့္ရဲ႕လက္တြဲေဖၚရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈဟာ ပိုၿပီးအဓိကက်သြားပါၿပီ။ ပံ့ပိုးတယ္ဆိုတဲ့အရာဟာ ေငြေၾကးပိုင္းရယ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး ။

က်န္တဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔လည္း အမ်ားႀကီး ဆက္ႏြယ္ေနပါေသးတယ္။ မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ကို အေအာင္ျမင္ဆုံး ေနရာကို တြန္းပို႔ႏိုင္သလို အနိမ့္က်ဆုံးျဖစ္ေအာင္လည္း ဆြဲခ် တတ္ပါေသးတယ္။

ဒီေတာ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေနရာက ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အဓိကက်တတ္သလဲဆိုတာနဲ႔ ဘယ္လို အခ်က္ေလးေတြ ပိုင္ဆိုင္ထားရမလဲ ဆိုတာကို ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္ေနာ္။

၁။ သေဘာထားႀကီးၿပီး လူအကဲခတ္ေတာ္တဲ့ မိန္းမ

သူမဟာ အင္မတန္မွပါးနပ္တတ္ၿပီး သင္ရဲ႕မ်က္တေတာင္တခတ္တြင္းမွာ သင္ဘာျဖစ္ေနလဲဆိုတာကို အကဲခတ္ခန႔္မွန္းသိရွိႏိုင္ၿပီး သင္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္မွာ သင္နဲ႔အတူေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြကို အတူခံစားေပးတတ္ပါတယ္။

သင္မ်က္ေမွာင္တစ္ခ်က္ကုတ္လိုက္လို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ သင္ကေပ်ာ္႐ႊင္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ျပေဆာင္ျပ သင့္ရဲ႕ဒုကၡေတြ အခက္ခဲေတြကို ေဝမွ်ၿပီး ခံစားနားလည္ ေျဖရွင္းေပးတတ္ပါတယ္။

၂။ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာ္ေမႊးပ်ံ႕တဲ့မိန္းမ

သူမဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ သင့္ထက္ ပညာေတြတတ္ေနပါေစ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရာထူးဂုဏ္ရွိန္ေတြရွိေနပါေစ သင့္ကို သင့္ရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းဝိုင္းမွာ သင့္ကိုေနရာေပး ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံတတ္ၿပီး သူမရဲ႕ ဂုဏ္ရွိန္ဝါနဲ႔ သင့္ကိုပါ လႊမ္းၿခဳံေတာက္ပေစပါတယ္။

၃။ သဘာအလွေလးနဲ႔ ေအးခ်မ္းတဲ့မိန္းမ

သူမရဲ႕အလွဟာ ပန္းေလးတစ္ပြင့္လို မေတာက္ပေနေပမဲ့ ေအးခ်မ္းမႈရွိပါတယ္။ သင္ၾကည့္လိုက္တိုင္း သူမဟာ ေအးခ်မ္းတဲ့အသြင္အတိုင္း အျပဳမႈေတြပါ ေအးခ်မ္းျငင္သာေနပါလိမ္မယ္။ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ သင့္တြက္ အေထာက္အပံ့မေပးႏိုင္ေပမဲ့ တျခားမိန္းမေတြလို ပူေလာင္ျငဴစူမႈ အလ်ဥ္းမရွိပဲ သင့္ကိုေအးခ်မ္းမႈေတြနဲ႔ သာယာေစႏိုင္ပါတယ္။

၄။ ဦးေႏွာက္ေျပးတဲ့ မိန္းမ

သူမဟာ အင္မတန္မွ ထိုးထြင္းဉာဏ္ရွိၿပီး သင္အခက္ခဲေလးတစ္ခု ႀကဳံလာၿပီဆိုတာနဲ႔ ေျပလည္မဲ့ေျဖရွင္းနည္းကို တစ္ထိုင္တည္း ထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့သူမ်ိဳးပါ။ စီးပြားေရးလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း သင့္ကိုေနာက္ကြယ္ကေန အေကာင္းဆုံးအႀကံေတြနဲ႔ ေရွ႕ဆက္လို႔ရေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ သူမ်ိဴးပါ။

၅။ ေပါ့ေပ့ါပါးပါးနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈအျပည့္ရွိတဲ့ မိန္းမ

ဒီလိုမိန္းမေတြဟာ သင္ဘာပဲလုပ္လုပ္ အၿမဲတေစ ယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္နဲ႔ အားေပးတတ္ပါတယ္။ သင္ေအာင္ျမင္သြားခဲ့ရင္လည္း သူ႔ေၾကာင့္ပါလို႔ မ႑ပ္တိုင္တက္ျပမွာမဟုတ္သလို၊ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ရင္လည္း ျငဴစူေျပာဆိုေနမွာ မဟုတ္ပါဘူးေနာ္။

အရမ္းစိတ္ညစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သင့္ကို ေႏြးေထြးစြာအားေပးပါလိမ့္မယ္။ သူ႔ရဲ႕သင့္ေပၚ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပတ္သားမႈေတြေၾကာင့္ သင္ဟာ လဲရာမွခ်က္ခ်င္းေတာင္ ျပန္ထထိုင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သူမစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

၆။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့မိန္းမ

သူမဟာအင္မတန္မွ မိမိကိုယ္ကိုအၿမဲလိုလို အျပင္ဆင္ပိုင္းမွာေရာ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းေတြမွာပါ ျခယ္သျပင္ဆင္ေနေလ့ ရွိပါတယ္။

သူမဟာဘယ္ေတာ့မဆို သူေၾကာင့္သင္နံမည္ပ်က္ေစမွာမဟုတ္သလို အသိုင္းဝိုင္းေရွ႕ထြက္တဲ့အခါမွာလည္း သူ႔ေၾကာင့္သင္ဟာ အလိုလိုေနရင္းနဲ႔ ဂုဏ္ရွိေစႏိုင္မဲ့ မိန္းမမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ သူ႔အလွေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ပူပန္မႈေတြကို အေနထိုင္ေတြနဲ႔ ေျဖာက္ဖ်က္ပစ္တတ္ပါတယ္။

၇။ တာဝန္ယူတတ္တဲ့ မိန္းမ

သူမဟာ သင့္ရဲ႕ဝင္ေငြထြက္ေငြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ သုံးစြဲစီစစ္သလို၊ စုသင့္တာစု သုံးသင့္တာသုံးၿပီး သင့္ကိုဘယ္ေတာ့မွ စားဝတ္ေနေရးတြက္ ပူပန္ေစမွာ မဟုတ္ပါဘူးေနာ္။ သူမဟာ အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အင္မတန္မွ တိက်ၿပီး တာဝန္ယူစိတ္ အျပည့္လည္း ရွိတတ္ေသးတယ္။

၈။ စကားေျပာဆို ကြၽမ္းက်င္တဲ့မိန္းမ

သူမဟာ စကားေျပာျခင္းအတတ္ပညာကို တစ္ဖတ္ကမ္းခပ္ ကြၽမ္းက်င္တတ္ၿပီး အေပါင္းသင့္ဆံ့တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

သူမနဲ႔စကားေျပာလိုက္တိုင္း လူတိုင္းစိတ္ခ်မ္းသာရၿပီး ဘယ္လိုလူကို ဘယ္လို အေျခေနမ်ိဳးမွာ ဘာေျပာရမလဲဆိုတာနဲ႔ သူမဟာ လူေတြကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး စြဲေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ သူမေၾကာင့္ပဲ သင္ဟာ ဒိထက္က်ယ္ျပန႔္တဲ့ အသိုင္းဝိုင္းတစ္ခုကို သိကြၽမ္းခြင့္ ရႏိုင္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

၉။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျပတ္သားတဲ့မိန္းမ

သူမဟာ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ အင္မတန္မွ ပညာသားပါၿပီး အရာရာ စိတ္ခ်ရပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ ေသးေသးမႊားမႊားကိစၥေတြနဲ႔ အေတာ္တန္ႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြကို သင့္ဆီမေရာက္ေစပဲ ေျဖရွင္းတတ္ပါတယ္။

သင့္ရဲ႕အလုပ္ကိုင္ေတြကို ဘယ္ေတာ့မွမထိခိုက္ေစပဲ အိမ္မႈကိစၥေတြပါ သူတစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေအာင္စီမံတတ္ၿပီး သင့္ကို အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ စိတ္အျပည့္ဝရေအာင္ လႊတ္ထားေပးတတ္ပါတယ္။

၁၀။ ေခတ္အျမင္ရွိတဲ့ မိန္းမ

သူမဟာ အင္မတန္မွ ေခတ္နဲ႔ေလ်ာညီစြာေနထိုင္တတ္ၿပီး အေနအထိုင္ တည္ၿငိမ္တတ္ပါတယ္။ အမ်ားသူငွာနဲ႔ သဟဇာတရွိၿပီးသင္ရဲ႕လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ေတြနဲကလည္း ေက်လည္စြာ ဆက္ဆံတတ္ပါတယ္။

သင္မိတ္ဆက္ေပးလာသမွ် လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မိန္းကေလးေတြကိုလည္း ဘယ္ေတာ့မွ သံသယမ်က္လုံးနဲ႔ မၾကည့္ပဲ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္း တတ္ပါေသးတယ္ေနာ္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*