လက္သန္္းေလးကသိႏိုင္တဲ့ သင္႔ရဲ႔ စိတ္ေနစိတ္ထား

လက္သႏ္္းေလးကသိႏိုငၱဲ့ သင္႔ရဲ႔ စိတ္ေနစိတၳား

သင့္ရဲ႕လက္သႏ္းပုံစံေကဖာ္်ေပေနသာ သင့္ေအၾကာင္းမ္ား

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕လကၹဝါးက သူ႔ဘဝ ေအၾကာင္းေၾတနဲ႔မ္ားျစာပတ္သက္ေေနလ့႐ြိတယႅိဳ႕ ေခတ္အဆကၦက္ ပညာ႐ြင္ေၾတက ယုံၾကၫၡဲ့ ၾကပါတယ္။

ၾကၽႏ္ေတာၱိဳ႕ိဆီမြာလၫ္း လကၡဏာ ပညာရပၠ ထင္႐ြားတဲ့ပညာတစၡဳ်ဖစၸါတယ္။

ဒီေတာ့ သင့ႅကၠ ဘယ္အမ္ိဳးအစားထဲမြာ ပါမလဲဆိုတာ ၾကည့္ၿပီးရင္ ေအ်ေဖၾတကို တစၸဳံခ္င္းစီမြာ ဖတ္ၾကည့ႅိဳကၸါ

ၿမိဳသိျပႅႏ္းသူ

(A) ပုံနဲ႔တူတယၦိဳရင္ေတာ့

သင္ဟာ သင့္ရငၳဲက ခံစားခ္က္ေၾတကို လူေၾတမသိေအာင္ ဟႏ္ေဆာငၹဳံးၾကယၳားခ္င္သဴတစ္ေယာက္်ဖစၱယ္။

လူေၾတက သင့ၠိဳ အားငယၱတ္သဴ တစ္ေယာကႅိဳ႕ ထငၼြာကို စိုးရိမ္ေနတယ္။ ျပင့ႅင္းသူ တစ္ေယာက္ မဟုတၻဴး။

လူေၾတေအပၚမြာ သံသယမ္ားတတ္ၿပီး ၾလၾယႅယၷဲ႔ မယုံတတၸါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အတႏ္သင့္ ရင္းႏြီးၾသားရငႅၫ္း အၾလႏ္ယဳံၾကၫ္ၾသားၿပီး ရျငၱင္းခံစားခ္က္ေၾတကို ျဖင့္ဟတတ္သဴ တစ္ေယာက္ ်ဖစၱယ္။

စိတၳားေကာင္းၿပီး အ်ခားသူေၾတကို အကူအညီေပးတတ္သဴ်ဖစၱယ္။ တာဝႏၲစၡဳခု ေပးအပၳားတဲ့အခါ သငၼႀကိဳကၻဴးဆိုရင္ေတာငၼြ ၿပီးေ်မာက္ေအာင္ လုပၠိဳင္ေပးတတ္သဴ တစ္ေယာက္ ်ဖစၱယ္။

အခ္စ္ႀကီးသူ

(B) ပုံနဲ႔တူတယၦိဳရင္ေတာ့

သင္ဟာ အၾလႏ္ေအကာင္း ႀကိဳကၱတ္သဴ်ဖစၱယ္။ အၾလႏ္ ႐ြကၱတ္သဴ တစ္ေယာကႅၫ္း်ဖစၱယ္။

လူတစ္ေယာက္ ဘယ္ေတာ့မြ ကိုယ့ၻကၠအရင္ စမိတၼဆကၻဴး ဆိုတဲ့ လူစားမ္ိဳး်ဖစၱယ္။ အခ္စ္ေရးမြာေတာ့ အခ္စ္ႀကီးတတ္သဴ ေၾတ်ဖစ္ၾကတယ္

လူတစ္ေယာကၷဲ႔ ခ္စၼိၿပီဆိုရင္ ခ္စ္သဴအနားက မျခာတမ္း ကပ္ေနတတ္သဴ ေၾတ်ဖစၱယ္။ အၾတင္းစိေတၠတာ့ အၾလႏၥိတၦိဳး စိတ္ေကာက္ ၾလယၱတၱယ္။

နာက္ငၡံစားရမြာကို ေၾကာကၱတၱယ္။ အလုပၱစၡဳကို စလုပၼိ ရငႅၫ္း ဆုံးခႏ္းတိုင္ေအာင္ လုပၠိဳင္ေလ့႐ြိသူ ်ဖစၱယ္။

အ်ပငၼြာေတာ့ ဘယ္သဴ႕ကိုမြ မလိုအပၻဴးေ်ပာေေနပမယ့္ စိတၳဲမြာေတာ့ ေအပါင္းေအဖာႅိဳအပ္ေနသူ်ဖစၱယ္။

ျခင့ႅႊၾတႅယ္သဴူ

(C) ပုံနဲ႔တူတယၦိဳရင္ေတာ့

သင္ဟာ အၾလျႏၡင့ႅႊၾတႅယၱတ္သဴ်ဖစၱယ္။ စိတၷာစရာကိေစၥၾတကို ၾကာၾကာဖၾကၱယၼထားတတၻဲ ေမ့ေပ္ာၾကႅယၱယ္။

တစၡဳခုအခက္အခဲ႐ြိရင္ ဘယ္သဴ႕ကိုမြ မတိုငၸငၻဲ တစ္ေယာကၳဲ က္ိတ္ေ်ဖ႐ြင္းတတၱယ္။

ပတ္ဝႏ္းက္င္(သို႔) အလုပ္(သို႔) တစၡဳခုအသစ္ေၾတနဲ႔ ႀကဳံရလုပ္ရတိုင္း စိုးရိမ္ေလ့႐ြိတယ္။

တ်ခားလူေၾတရဲ႕ ကိုယၸိဳင္အ်မင္ေၾတကို တႏၹိဳးထားတတၱယ္။ ကိုယ့ၠိဳယၠိဳ အထင္ႀကီးမႈ ်မင့ၼားတာေၾကာင့္ တစၡါတစ္ေလမြာ အထကၥီးဆႏၦႏ္ ေ်ပာဆိုမိေလ့႐ြိတယ္။

ျပင့ႅင္းတဲ့ စိတၳား႐ြိသူတစ္ေယာက္်ဖစၱယ္။ ကိုယၠ တ်ခားသူေၾတေအပၚ ေစတနာထားသလိ ကိုယ့ၠိဳလၫ္း ်ပႏ္ၿပီး ေစတနာထားၾကဖို႔ ေမြ္ာႅင့္ေပမယ့္ အၿမဲတမ္းႀလဲတတ္ေလ့႐ြိပါတယ္။

ေမတၱာ်ဖင့္… TKW

Unicode

လက္သန္္းေလးကသိႏိုင္တဲ့ သင္႔ရဲ႔ စိတ္ေနစိတ္ထား

သင့္ရဲ႕လက္သန္းပုံစံကေဖာ္ျပေနေသာ သင့္အေၾကာင္းမ်ား

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ဖဝါးက သူ႔ဘဝ အေၾကာင္းေတြနဲ႔မ်ားစြာပတ္သက္ေနေလ့ရွိတယ္လို႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ ပညာရွင္ေတြက ယုံၾကည္ခဲ့ ၾကပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ိဆီမွာလည္း လကၡဏာ ပညာရပ္က ထင္ရွားတဲ့ပညာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ သင့္လက္က ဘယ္အမ်ိဳးအစားထဲမွာ ပါမလဲဆိုတာ ၾကည့္ၿပီးရင္ အေျဖေတြကို တစ္ပုံခ်င္းစီမွာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ

ၿမိဳသိပ္လြန္းသူ

(A) ပုံနဲ႔တူတယ္ဆိုရင္ေတာ့

သင္ဟာ သင့္ရင္ထဲက ခံစားခ်က္ေတြကို လူေတြမသိေအာင္ ဟန္ေဆာင္ဖုံးကြယ္ထားခ်င္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။

လူေတြက သင့္ကို အားငယ္တတ္သူ တစ္ေယာက္လို႔ ထင္မွာကို စိုးရိမ္ေနတယ္။ ပြင့္လင္းသူ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး။

လူေတြအေပၚမွာ သံသယမ်ားတတ္ၿပီး လြယ္လြယ္နဲ႔ မယုံတတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အတန္သင့္ ရင္းႏွီးသြားရင္လည္း အလြန္ယုံၾကည္သြားၿပီး ရင္တြင္းခံစားခ်က္ေတြကို ဖြင့္ဟတတ္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။

စိတ္ထားေကာင္းၿပီး အျခားသူေတြကို အကူအညီေပးတတ္သူျဖစ္တယ္။ တာဝန္တစ္ခုခု ေပးအပ္ထားတဲ့အခါ သင္မႀကိဳက္ဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေပးတတ္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။

အခ်စ္ႀကီးသူ

(B) ပုံနဲ႔တူတယ္ဆိုရင္ေတာ့

သင္ဟာ အလြန္အေကာင္း ႀကိဳက္တတ္သူျဖစ္တယ္။ အလြန္ ရွက္တတ္သူ တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တယ္။

လူတစ္ေယာက္ ဘယ္ေတာ့မွ ကိုယ့္ဘက္ကအရင္ စမိတ္မဆက္ဘူး ဆိုတဲ့ လူစားမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ အခ်စ္ေရးမွာေတာ့ အခ်စ္ႀကီးတတ္သူ ေတြျဖစ္ၾကတယ္

လူတစ္ေယာက္နဲ႔ ခ်စ္မိၿပီဆိုရင္ ခ်စ္သူအနားက မခြာတမ္း ကပ္ေနတတ္သူ ေတြျဖစ္တယ္။ အတြင္းစိတ္ကေတာ့ အလြန္စိတ္ဆိုး စိတ္ေကာက္ လြယ္တတ္တယ္။

နာက်င္ခံစားရမွာကို ေၾကာက္တတ္တယ္။ အလုပ္တစ္ခုကို စလုပ္မိ ရင္လည္း ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိသူ ျဖစ္တယ္။

အျပင္မွာေတာ့ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မလိုအပ္ဘူးေျပာေနေပမယ့္ စိတ္ထဲမွာေတာ့ အေပါင္းအေဖာ္လိုအပ္ေနသူျဖစ္တယ္။

ခြင့္လႊတ္လြယ္သူူ

(C) ပုံနဲ႔တူတယ္ဆိုရင္ေတာ့

သင္ဟာ အလြန္ခြင့္လႊတ္လြယ္တတ္သူျဖစ္တယ္။ စိတ္နာစရာကိစၥေတြကို ၾကာၾကာဖက္တြယ္မထားတတ္ဘဲ ေမ့ေပ်ာက္လြယ္တယ္။

တစ္ခုခုအခက္အခဲရွိရင္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မတိုင္ပင္ဘဲ တစ္ေယာက္ထဲ က်ိတ္ေျဖရွင္းတတ္တယ္။

ပတ္ဝန္းက်င္(သို႔) အလုပ္(သို႔) တစ္ခုခုအသစ္ေတြနဲ႔ ႀကဳံရလုပ္ရတိုင္း စိုးရိမ္ေလ့ရွိတယ္။

တျခားလူေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အျမင္ေတြကို တန္ဖိုးထားတတ္တယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထင္ႀကီးမႈ ျမင့္မားတာေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ေလမွာ အထက္စီးဆန္ဆန္ ေျပာဆိုမိေလ့ရွိတယ္။

ပြင့္လင္းတဲ့ စိတ္ထားရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္က တျခားသူေတြအေပၚ ေစတနာထားသလိ ကိုယ့္ကိုလည္း ျပန္ၿပီး ေစတနာထားၾကဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေပမယ့္ အၿမဲတမ္းလြဲတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္… TKW

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*