အမ်ိဳးသမီးေဆး မီးယပ္ေရာဂါကိုနိမ္နင္း ေပးတဲ့ ဘဲဥပုပ္…

အမ္ိဳးသမီးမ္ား ဓမၼတာမလာေတာ့သၫ့္ (ေၾသးဆုံးခ္ိႏ္)သၫ္ အၾလႏ္ေအရးႀကီးပါသၫ္။ ဓမၼတာမလာေသာ အမ္ိဳးသမီးမ္ားသၫ္ မီးယပ္ ေရာဂါကို စတငၡံစားရတတၸါသၫ္။ မီးယပၠို ေပါရာဏကထာ အဘိဓာႏၠ မိႏ္းမတို႔၏ေညာင္းညာမႈ(မိႏ္းမဒူလာ)ဟုဆိုပါသၫ္။

မိးယပ္ေရာဂါ်ဖစၸါလြ္င္ေညာင္းညာမၫ္၊ဖ္ားမၫ္ ၊ကိုကၡဲမၫ္၊ႏြာေစးေခ္ာင္းဆိုး၊ ဘာမြစားခ္ငၥိတၼ႐ြိ စသၫၱိဳ႕်ဖစၱတ္ၾကၿပီး လူတ်ဖၫ္း်ဖၫ္း ပိႏၠၠာ ရငၼ႐ြိ၊တငၼ႐ြိ်ဖစ္ၾသားတတ္သၫ္။ ထိုအမ္ိဳးသမီးမ္ားကို မီးယပၸိႏ္၊မီးယပ္ ေ်ခာက္ဟဳ လူအမ္ားေကခၚတတ္ၾကသၫ္။

ေၾသးဆုံးခ္ိႏၼြာ ေၾသးဟာမဆင္းဘဲ သားအိမၳဲအိမ္ ေနတတ္ၿပီး ထိုေၾသးမ္ားေၾသးပုပၼ္ား်ဖစ္ၾသား ေတာ့သၫ္။ထိုေၾသးပုပၼ္ားေၾကာင့္ အမ္ိဳးသမီးမ္ား အမ္ိဳးမ္ိဳးေသာ မီးယပ္၏ ေဝဒနာကိုခံစားရ်ခင္း်ဖစ္ ေလသၫ္။

မီးယပ္ေရာဂါကို ေပ္ာက္ေေစသာဘဲဥပုပၼီးယပ္ေရာဂါကို သက္သာေပ္ာကၠင္းေစႏိုင္ သၫၠဘဲဥပုပ္်ဖစ္သၫ္။

ဘယႅိဳဘဲဥပုပႅၫ္း ဆိုပါလြ္င္ ဘဲမႀကီးေအကာင္ေပါက္ရႏ္ ဝပၠ္င္းထဲ ဝပ္ေသာႅၫ္းေအကာေငၼပါက္ေသာ ဘဲဥပုပၠို ဆိုလို်ခင္း်ဖစၸါသၫ္။

ေဆးနၫ္းမြာဘဲဥပုပ္(၁၀)လုံးေလာက္အားတစ္ေန႔လြ္င္(၃)လုံး ေလာက္်ပဳတ္၍ စား်ခင္း်ဖစၸါသၫ္။ဘဲဥပုပၼ႐ြိပါလြ္င္ ဘဲဥေကာင္းကို အပ္်ဖင့ၳိပၠိဳေဖါက္ၿပီး ႏြစ္ည ေလာကၳားလိုကၸါက ဘဲဥပုပ္ၾသားပါသၫ္။ ထိုဘဲဥပုပၠို ်ပဳတ္ၿပီးစားရႏ္သာ်ဖစ္ေပမၫ္။

မီးယပ္ေရာဂါ်ဖစ္ၾေကသာ အမ္ိဳးသမီးမ္ားဘဲဥပုပၥားပါလြ္င္ ေကာင္းၾသားတာခ္ၫ္း ပဲဟုၫႊႏ္းဆိုထားပါသၫ္။

စာေရးသူေရးသားထားမႈမြာေဖ့ဘုတၥာမြ္ကၷြာေပၚၾတင္ ေရးပါက ႐ြၫႅ္ားမၫ္်ဖစ္၍ ်ပႏႅၫ္ေကာကၷုတ္ တင္်ပလိုက္်ခင္း်ဖစၸါသၫ္။

စာေရးသူတင္်ပလိုသၫၼြာ အမ္ိဳးသမီးမ္ား ဓမၼတာမလာေတာ့သည့္ အခ္ိႏ္ ေၾသးဆုံးခ္ိႏၼြာ မီးယပ္ေရာဂါမ်ဖစ္ေရေလအာင္ ဘဲဥ်ပဳတၠိဳ ်ပဳတၥားၾကပါလို႔ တိုၾကၱႏ္းထားပါတယ္။

သူရဇၨမဂၢဇင္း အႀတဲ(၁၇) အမြတ္(၁၂)

ဗႏ္းေမာ္ညိဳသူ(ဘဲဥပုပ္ဟာဘာေၾကာင့္ မီးယပ္ေရာဂါကိုနိငၱာလဲ) စာမူျမ

လိုသူတို႔သုံးေစဖို႔ ေစရႏ္်ပႏႅၫၱင္်ေပပး်ခင္းသာ်ဖစၸါ၏

unicode

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဓမၼတာမလာေတာ့သည့္ (ေသြးဆုံးခ်ိန္)သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ဓမၼတာမလာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မီးယပ္ ေရာဂါကို စတင္ခံစားရတတ္ပါသည္။ မီးယပၠို ေပါရာဏကထာ အဘိဓာႏၠ မိန္းမတို႔၏ေညာင္းညာမႈ(မိန္းမဒူလာ)ဟုဆိုပါသည္။

မိးယပ္ေရာဂါျဖစ္ပါလွ်င္ေညာင္းညာမည္၊ဖ်ားမည္ ၊ကိုက္ခဲမည္၊ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုး၊ ဘာမွစားခ်င္စိတ္မရွိ စသည္တို႔ျဖစ္တတ္ၾကၿပီး လူတျဖည္းျဖည္း ပိႏၠ္ကာ ရင္မရွိ၊တင္မရွိျဖစ္သြားတတ္သည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မီးယပ္ပိန္၊မီးယပ္ ေျခာက္ဟု လူအမ်ားကေခၚတတ္ၾကသည္။

ေသြးဆုံးခ်ိန္မွာ ေသြးဟာမဆင္းဘဲ သားအိမ္ထဲအိမ္ ေနတတ္ၿပီး ထိုေသြးမ်ားေသြးပုပ္မ်ားျဖစ္သြား ေတာ့သည္။ထိုေသြးပုပ္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မီးယပ္၏ ေဝဒနာကိုခံစားရျခင္းျဖစ္ ေလသည္။

မီးယပ္ေရာဂါကို ေပ်ာက္ေစေသာဘဲဥပုပ္မီးယပ္ေရာဂါကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ သည္ကဘဲဥပုပ္ျဖစ္သည္။

ဘယ္လိုဘဲဥပုပ္လည္း ဆိုပါလွ်င္ ဘဲမႀကီးအေကာင္ေပါက္ရန္ ဝပ္က်င္းထဲ ဝပ္ေသာ္လည္းအေကာင္မေပါက္ေသာ ဘဲဥပုပၠို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဆးနည္းမွာဘဲဥပုပ္(၁၀)လုံးေလာက္အားတစ္ေန႔လွ်င္(၃)လုံး ေလာက္ျပဳတ္၍ စားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဘဲဥပုပ္မရွိပါလွ်င္ ဘဲဥေကာင္းကို အပ္ျဖင့္ထိပ္ကိုေဖါက္ၿပီး ႏွစ္ည ေလာက္ထားလိုက္ပါက ဘဲဥပုပ္သြားပါသည္။ ထိုဘဲဥပုပၠို ျပဳတ္ၿပီးစားရန္သာျဖစ္ေပမည္။

မီးယပ္ေရာဂါျဖစ္ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဲဥပုပ္စားပါလွ်င္ ေကာင္းသြားတာခ်ည္း ပဲဟုၫႊန္းဆိုထားပါသည္။

စာေရးသူေရးသားထားမႈမွာေဖ့ဘုတ္စာမွ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးပါက ရွည္လ်ားမည္ျဖစ္၍ ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စာေရးသူတင္ျပလိုသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဓမၼတာမလာေတာ့သည့္ အခ်ိန္ ေသြးဆုံးခ်ိန္မွာ မီးယပ္ေရာဂါမျဖစ္ရေလေအာင္ ဘဲဥျပဳတ္ကို ျပဳတ္စားၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

သူရဇၨမဂၢဇင္း အႀတဲ(၁၇) အမွတ္(၁၂)

ဗန္းေမာ္ညိဳသူ(ဘဲဥပုပ္ဟာဘာေၾကာင့္ မီးယပ္ေရာဂါကိုနိင္တာလဲ) စာမူမြ

လိုသူတို႔သုံးေစဖို႔ ေစရန္ျပန္လည္တင္ျပေပးျခင္းသာျဖစ္ပါ၏

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*