အခ်စ္ကို. ၁၅၀၀ အခ်စ္ ႏွင့္ ၅၂၈ အခ်စ္ဟူ၍ ဘာေၾကာင့္ သတ္မွတ္ ေခၚဆိုၾကတာလဲ

အခ်စ္ကို. ၁၅၀၀ အခ်စ္ ႏွင့္ ၅၂၈ အခ်စ္ဟူ၍ ဘာေၾကာင့္ သတ္မွတ္ ေခၚဆိုၾကတာလဲ

အခ်စ္အေၾကာင္း ေျပာၾကမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳး အမ်ားစုက ၁၅၀၀ အခ်စ္ နဲ႔ ၅၂၈ေမတၱာ ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးခြဲေျပာေလ့ ရွိၾကတယ္။..

သမီးရည္းစား အခ်စ္ကို ၁၅၀၀ အခ်စ္ ပူေလာင္ ျပင္းျပတဲ့ အခ်စ္လို႔ေျပာၿပီး မိဘေတြရဲ႕ သားသမီးအေပၚခ်စ္တဲ့ အခ်စ္ကိုေတာ့ ၅၂၈ ေမတၱာ ေအးျမ ခ်မ္းေျမ့တဲ့ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ဆိုၿပီး ယူဆ ေျပာဆိုေလ့ ရွိပါတယ္။

ဘာလို႔ (၁၅၀၀) ရွိေနရတာလဲ၊ (၅၂၈) ဆိုတာကေကာ ဘာလို႔ ျဖစ္လာရတာလဲ။..

ပူေလာင္တဲ့ အခ်စ္မို႔ ၁၅၀၀ ရွိတာက ထားပါေတာ့… ေအးျမတဲ့ေမတၱာက်မွ ဘာလို႔ ၅၂၈ ဆိုၿပီး ကိုးလို႔ ကန႔္လန႔္ လာျဖစ္ေ

နရ တာလဲ ( ၅၀၀ ဆိုၿပီး ရွိေနရင္ ပိုေတာင္ ေအးမလားလို႔ေလ ေနာက္ အစြန္းထြက္ ဂဏန္းလည္း မရႈပ္ဘူး)။

မထင္မွတ္ဘဲ ၁၅၀၀ / ၅၂၈ ဆိုတဲ့ ဂဏန္းေတြ ဘာလို႔ အဲလို ျဖစ္ေန ရတာလဲဆိုတာကို ဆရာမ ဂ်ဴး ေရးတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အျခားမ်က္ႏွာဖုံးေဆာင္းပါးမ်ား စာအုပ္ေလး ဖတ္လိုက္ ရမွ အေျဖထြက္ သြားတယ္။.

အဲဒီ ၁၅၀၀ နဲ႔ ၅၂၈ ဂဏန္းေတြ ဘယ္လို ရလာသလဲဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္

(၁) ၁၅၀၀ အခ်စ္ (သမီးရည္းစားအခ်စ္)
ကိေလသာဆယ္ပါးကို အေျခခံတယ္။ အဲဒီ ကိေလသာစိတ္ (၁၀) ပါးကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါ တယ္

၁။ ေလာဘ (တပ္မက္ျခင္း.

၂။ ေဒါသ (ၾကမ္းတမ္းျခင္း..

၃။ ေမာဟ (ေတြေဝျခင္း..

၄။ မာန (ေထာင္လႊားျခင္း..

၅။ ဒိ႒ိ (မွားေသာ ႏွလုံးသြင္းျခင္း အယူရွိျခင္း

၆။ ဝိစိကိစာၦ အာ႐ုံကို မဆုံးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း

၇။ ထိန (စိတ္၏ မခန႔္ျခင္း)

၈။ ဥဒစၥ (စိတ္၏ မၿငိမ္သက္ျခင္း ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း)

၉။ အဟီရိက (ကာယဒုစ႐ိုက္ ျပဳရျခင္း၌ မရွက္ျခင္း)

၁၀။ အေနာတၱပၸ (ကာယဒုစ႐ိုက္ ျပဳရျခင္း၌ မလန႔္ျခင္း)

အဲဒီ ကိေလသာ(၁၀)ပါးကို ႐ုပ္စုစုေပါင္းနဲ႔ ေျမႇာက္ရပါတယ္။ ႐ုပ္စုစုေပါင္းဆိုတာက လကၡဏာ႐ုပ္ (၄) ခု နိပၹႏၷ႐ုပ္ (၁၈) ခု နာမ္ (၅၃) ပါးေပါင္းလိုက္ရင္ (၇၅) ရပါတယ္။

အဲဒီ ႐ုပ္စုစုေပါင္း (၇၅)ကို ကိေလသာ(၁၀)ပါး နဲ႔ ေျမႇာက္ေတာ့ ၇၅၀။ အဲဒီမွာမွ အဇၩတၱ သ႑ာန္ ဗဟိဒၶ သ႑ာန္ရယ္လို႔ ႏွစ္ပါးရွိတဲ့အတြက္ (၂)နဲ႔ ထပ္ေျမႇာက္ေတာ့ ၁၅၀၀ ရတာပါပဲ။

အတိုေကာက္ကေတာ့ ဒီလိုေလးပါ ( ကိေလသာ (၁၀) ပါး x ႐ုပ္စုစုေပါင္း (၇၅) ) x ၂ = ၁၅၀၀ အခ်စ္

(၂) ၅၂၈ ေမတၱာ (မိဘတို႔၏ အခ်စ္)
ေမတၱာဆိုတဲ့အတိုင္း ေမတၱာပို႔ရာမွာ ရွိသင့္ရွိအပ္တဲ့ စိတ္သဘာဝ တစ္ခုပါပဲ။ ေမတၱာပို႔ရာမွာ ပုဂၢိဳလ္ (၁၂) ေယာက္ကို ပို႔ပါတယ္။

အဲဒါေတြကေတာ့

(၁) သေဗၺသတၱာ (၂) သေဗၺပါဏာ (၃) သေဗၺဘူတာ(၄) သေဗၺပုဂၢလာ (၅) သေဗၺအတၱဘာဝ ပရိယပၸႏၷ

(၆) သေဗၺကၠိထိေယာ (၇) သေဗၺပုရိသာ (၈) သေဗၺအရိယာ (၉) သေဗၺအနရိယာ (၁၀) သေဗၺေဒဝါ (၁၁) သေဗၺမႏုႆာ (၁၂) သေဗၺဝိနိပါနိကာ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ (၁၂)ပါးကို ေမတၱာ(၄)ပါးပို႔ပါတယ္အေဝရာေဟာႏုၱ အဗ်ာဘစာၦေဟာႏုၱ အနီဃာ ေဟာႏုၱ သုခိအတၱာနံ ပရိဟရႏုၱ တဲ့ ဒီေတာ့ ( ၁၂ x ၄ = ၄၈ ရပါမယ္)။

ဒါက အရပ္မ်က္ႏွာ အမည္ မတပ္ဘဲ (မရည္မွန္းဘဲ) ပို႔တဲ့ အေနာဒိတၱာ ေမတၱာအပါး လို႔ ဆိုပါေတာ့ ။ အဲဒါကိုမွ ထပ္ၿပီး အရပ္မ်က္ႏွာေတြနဲ႔ အမည္တပ္ၿပီး ထပ္ပို႔ ပါတယ္ အရပ္ (၁၀)မ်က္ႏွာ ရွိပါတယ္

အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ ဆိုတဲ့ အရပ္ (၄) မ်က္ႏွာ။ အေရွ႕ေတာင္၊ အေနာက္ေျမာက္ ဆို႔တဲ့ ေထာင့္ (၄) မ်က္ႏွာ။ အထက္နဲ႔ ေအာက္ (၂) မ်က္ႏွာ ။

အဲဒီ အရပ္မ်က္ႏွာတပ္ ရည္မွန္းမႈ႕(၁၀)ခု နဲ႔ ေစာေစာက (၄၈) ကို ေျမာက္လိုက္ေတာ့ (၄၈၀)ရပါတယ္၊

အဲဒီ ရလာတဲ့ (၄၈၀) ကိုမွ ပထမဆုံး မရည္မွန္းဘဲ ပို႔ထားတဲ့ ေမတၱာအပါး (၄၈) ပါးကို ထပ္ေပါင္းၾကည့္ လိုက္ေတာ့ (၅၂၈) ရယ္လို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။.

အတိုေကာက္ ကေတာ့ ဒီလိုေလးပါ ပုဂၢိဳလ္ (၁၂) ေယာက္ x ေမတၱာ(၄)ပါး = ၄၈ [ မရည္မွန္းဘဲပို႔ေသာ ေမတၱာအပါး](၄၈ x အရပ္ (၁၀) မ်က္ႏွာ ) + ၄၈ [ မရည္မွန္းဘဲ ပို႔ေသာ ေမတၱာအပါး = ၅၂၈ ေမတၱာ.

၁၅၀၀ အခ်စ္နဲ႔ ၅၂၈ ကိုေတာ့ သိပါၿပီ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူေတြမွာမ်ား (၅၂၈) ေမတၱာကို ထားႏိုင္မလဲ မသိေတာ့ပါ။

မိဘေတြအေနနဲ႔ သားသမီးေတြကို ခ်စ္တဲ့အခ်စ္ဟာ (၅၂၈)လို႔ိ မေသခ်ာပါဘူး (မဟုတ္ဖို႔ မ်ားပါ တယ္)။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ (၅၂၈) ဟာ အရမ္း ျမင့္ျမတ္လြန္း ေနလို႔ပါ..

ဆရာမ ဂ်ဴး ကေတာ့ (၅၂၈) ေမတၱာရဲ႕ သဘာဝကို ျမတ္စြာဘုရားက တပည့္သာဝက ရဟန္းေတြ အေပၚထားတဲ့ ေမတၱာမွာပဲ ေတြ႕ရတယ္လို႔ ေရးထားပါတယ္။ စာေရးဆရာမ ဂ်ဴး..

crd..

unicode..

အချစ်ကို. ၁၅၀၀ အချစ် နှင့် ၅၂၈ အချစ်ဟူ၍ ဘာကြောင့် သတ်မှတ် ခေါ်ဆိုကြတာလဲ

အချစ်အကြောင်း ပြောကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး အများစုက ၁၅၀၀ အချစ် နဲ့ ၅၂၈မေတ္တာ ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲပြောလေ့ ရှိကြတယ်။..

သမီးရည်းစား အချစ်ကို ၁၅၀၀ အချစ် ပူလောင် ပြင်းပြတဲ့ အချစ်လို့ပြောပြီး မိဘတွေရဲ့ သားသမီးအပေါ်ချစ်တဲ့ အချစ်ကိုတော့ ၅၂၈ မေတ္တာ အေးမြ ချမ်းမြေ့တဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ဆိုပြီး ယူဆ ပြောဆိုလေ့ ရှိပါတယ်။

ဘာလို့ (၁၅၀၀) ရှိနေရတာလဲ၊ (၅၂၈) ဆိုတာကကော ဘာလို့ ဖြစ်လာရတာလဲ။..

ပူလောင်တဲ့ အချစ်မို့ ၁၅၀၀ ရှိတာက ထားပါတော့… အေးမြတဲ့မေတ္တာကျမှ ဘာလို့ ၅၂၈ ဆိုပြီး ကိုးလို့ ကန့်လန့် လာဖြစ်ေ

နရ တာလဲ ( ၅၀၀ ဆိုပြီး ရှိနေရင် ပိုတောင် အေးမလားလို့လေ နောက် အစွန်းထွက် ဂဏန်းလည်း မရှုပ်ဘူး)။

မထင်မှတ်ဘဲ ၁၅၀၀ / ၅၂၈ ဆိုတဲ့ ဂဏန်းတွေ ဘာလို့ အဲလို ဖြစ်နေ ရတာလဲဆိုတာကို ဆရာမ ဂျူး ရေးတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နှင့် အခြားမျက်နှာဖုံးဆောင်းပါးများ စာအုပ်လေး ဖတ်လိုက် ရမှ အဖြေထွက် သွားတယ်။.

အဲဒီ ၁၅၀၀ နဲ့ ၅၂၈ ဂဏန်းတွေ ဘယ်လို ရလာသလဲဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်

(၁) ၁၅၀၀ အချစ် (သမီးရည်းစားအချစ်)
ကိလေသာဆယ်ပါးကို အခြေခံတယ်။ အဲဒီ ကိလေသာစိတ် (၁၀) ပါးကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါ တယ်

၁။ လောဘ (တပ်မက်ခြင်း.

၂။ ဒေါသ (ကြမ်းတမ်းခြင်း..

၃။ မောဟ (တွေဝေခြင်း..

၄။ မာန (ထောင်လွှားခြင်း..

၅။ ဒိဋ္ဌိ (မှားသော နှလုံးသွင်းခြင်း အယူရှိခြင်း

၆။ ဝိစိကိစ္ဆာ အာရုံကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း

၇။ ထိန (စိတ်၏ မခန့်ခြင်း)

၈။ ဥဒစ္စ (စိတ်၏ မငြိမ်သက်ခြင်း ပျံ့လွင့်ခြင်း)

၉။ အဟီရိက (ကာယဒုစရိုက် ပြုရခြင်း၌ မရှက်ခြင်း)

၁၀။ အနောတ္တပ္ပ (ကာယဒုစရိုက် ပြုရခြင်း၌ မလန့်ခြင်း)

အဲဒီ ကိလေသာ(၁၀)ပါးကို ရုပ်စုစုပေါင်းနဲ့ မြှောက်ရပါတယ်။ ရုပ်စုစုပေါင်းဆိုတာက လက္ခဏာရုပ် (၄) ခု နိပ္ဖန္နရုပ် (၁၈) ခု နာမ် (၅၃) ပါးပေါင်းလိုက်ရင် (၇၅) ရပါတယ်။

အဲဒီ ရုပ်စုစုပေါင်း (၇၅)ကို ကိလေသာ(၁၀)ပါး နဲ့ မြှောက်တော့ ၇၅၀။ အဲဒီမှာမှ အဇ္ဈတ္တ သဏ္ဍာန် ဗဟိဒ္ဓ သဏ္ဍာန်ရယ်လို့ နှစ်ပါးရှိတဲ့အတွက် (၂)နဲ့ ထပ်မြှောက်တော့ ၁၅၀၀ ရတာပါပဲ။

အတိုကောက်ကတော့ ဒီလိုလေးပါ ( ကိလေသာ (၁၀) ပါး x ရုပ်စုစုပေါင်း (၇၅) ) x ၂ = ၁၅၀၀ အချစ်

(၂) ၅၂၈ မေတ္တာ (မိဘတို့၏ အချစ်)
မေတ္တာဆိုတဲ့အတိုင်း မေတ္တာပို့ရာမှာ ရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့ စိတ်သဘာဝ တစ်ခုပါပဲ။ မေတ္တာပို့ရာမှာ ပုဂ္ဂိုလ် (၁၂) ယောက်ကို ပို့ပါတယ်။

အဲဒါတွေကတော့

(၁) သဗ္ဗေသတ္တာ (၂) သဗ္ဗေပါဏာ (၃) သဗ္ဗေဘူတာ(၄) သဗ္ဗေပုဂ္ဂလာ (၅) သဗ္ဗေအတ္တဘာဝ ပရိယပ္ပန္န

(၆) သဗ္ဗေက္ကိထိယော (၇) သဗ္ဗေပုရိသာ (၈) သဗ္ဗေအရိယာ (၉) သဗ္ဗေအနရိယာ (၁၀) သဗ္ဗေဒေဝါ (၁၁) သဗ္ဗေမနုဿာ (၁၂) သဗ္ဗေဝိနိပါနိကာ တို့ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ် (၁၂)ပါးကို မေတ္တာ(၄)ပါးပို့ပါတယ်အဝေရာဟောနု္တ အဗျာဘစ္ဆာဟောနု္တ အနီဃာ ဟောနု္တ သုခိအတ္တာနံ ပရိဟရနု္တ တဲ့ ဒီတော့ ( ၁၂ x ၄ = ၄၈ ရပါမယ်)။

ဒါက အရပ်မျက်နှာ အမည် မတပ်ဘဲ (မရည်မှန်းဘဲ) ပို့တဲ့ အနောဒိတ္တာ မေတ္တာအပါး လို့ ဆိုပါတော့ ။ အဲဒါကိုမှ ထပ်ပြီး အရပ်မျက်နှာတွေနဲ့ အမည်တပ်ပြီး ထပ်ပို့ ပါတယ် အရပ် (၁၀)မျက်နှာ ရှိပါတယ်

အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် ဆိုတဲ့ အရပ် (၄) မျက်နှာ။ အရှေ့တောင်၊ အနောက်မြောက် ဆို့တဲ့ ထောင့် (၄) မျက်နှာ။ အထက်နဲ့ အောက် (၂) မျက်နှာ ။

အဲဒီ အရပ်မျက်နှာတပ် ရည်မှန်းမှု့(၁၀)ခု နဲ့ စောစောက (၄၈) ကို မြောက်လိုက်တော့ (၄၈၀)ရပါတယ်၊

အဲဒီ ရလာတဲ့ (၄၈၀) ကိုမှ ပထမဆုံး မရည်မှန်းဘဲ ပို့ထားတဲ့ မေတ္တာအပါး (၄၈) ပါးကို ထပ်ပေါင်းကြည့် လိုက်တော့ (၅၂၈) ရယ်လို့ ဖြစ်လာပါတယ်။.

အတိုကောက် ကတော့ ဒီလိုလေးပါ ပုဂ္ဂိုလ် (၁၂) ယောက် x မေတ္တာ(၄)ပါး = ၄၈ [ မရည်မှန်းဘဲပို့သော မေတ္တာအပါး](၄၈ x အရပ် (၁၀) မျက်နှာ ) + ၄၈ [ မရည်မှန်းဘဲ ပို့သော မေတ္တာအပါး = ၅၂၈ မေတ္တာ.

၁၅၀၀ အချစ်နဲ့ ၅၂၈ ကိုတော့ သိပါပြီ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူတွေမှာများ (၅၂၈) မေတ္တာကို ထားနိုင်မလဲ မသိတော့ပါ။

မိဘတွေအနေနဲ့ သားသမီးတွေကို ချစ်တဲ့အချစ်ဟာ (၅၂၈)လိို့ မသေချာပါဘူး (မဟုတ်ဖို့ များပါ တယ်)။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ (၅၂၈) ဟာ အရမ်း မြင့်မြတ်လွန်း နေလို့ပါ..

ဆရာမ ဂျူး ကတော့ (၅၂၈) မေတ္တာရဲ့ သဘာဝကို မြတ်စွာဘုရားက တပည့်သာဝက ရဟန်းတွေ အပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာမှာပဲ တွေ့ရတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ စာရေးဆရာမ ဂျူး..

crd..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*