ခႏၶာကိုယ္ရမွ ခ်စ္မယ္ ဆိုတဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ (မိန္းကေလးမ်ား အထူးဖတ္ထားသင့္ပါတယ္)

ခႏၶာကိုယ္ရမြ ခ္စၼယ္ ဆိုတဲ့ ေယာက္္ားမ္ိဳးနဲ႔ ေၾတ႕တဲ့အခါ

မင္းငါ့ကိုမယုံဘူးလားဆိုၿပီးခ္ဳပႅာရင္ေတာ စီးတဲ့ဖိနပၷဲ႔ ေစာၾကၡက္ ဆယၡ္က္ေလာက္ ဆင့္႐ိုက္ၿပီး ၾထၾကၡာခဲ့လိုကၸါ

ခႏၶာကိုယ္ရမြ ခ္စၼယ္ ဆိုတဲ့ ေယာက္္ားမ္ိဳးနဲ႔ ေၾတ႕တဲ့အခါ (မိႏ္းေကလးမ္ား အထူးဖတၳားသင့ၸါတယ္)

အစအဆုံးဖတ္ၿပီး ႐ြယ္ေပးလိုကၸါႏြမခ္င္းကိုယၡ္င္းစာတယၦိဳရင္ေပါ့။အရမ္းခ္စၱယ္ ခ္စ္ရယ္ “ေမာငၠိဳ တကယၡ္စၱယ္ ဆိုရင္ “ေမာင္ ဆႏၵကို လိုက္ေလ္ာေပးပါေနာ့္”ဟင္အင္း ေမာင္ “ခ္စ္ ေၾကာကၱယ္ မလိုက္ေလ္ာပါေရစနဲေနာ္။

ေမာင္ “ခ္စၠလၫ္းၾကာ “ေမာငၠ ခ္စၠိဳ တကယၡ္စၱာပါၾကာ “ဟင္အင္း ေမာင့္”ၾကၽႏၼတို မိႏ္းမသား ဘဝမြာ ေအရးႀကီးဆုံး်ဖစၱဲ့ အပ္ိ ုစင္ ဘေဝလးကိုေတာ့၊လကၼထပ္ေရသးပဲ “ေမပးဆပၸါေရစနဲ ေမာင္ “တစ္သကႅဳံး တႏၹိဳးထားလာရတဲ့ “အပ္ိဳ စငၻေဝလးကို ေတာ့ “မလို ခ္ငၸါနဲ အုံးေနာ္ ေမာင္”။

ေတာကၥ္ “မင္း ငါကို ခ္စၱယ္ ဆိုတာ ဒါလားၾကာ “ခ္စ္သဴ ေၾတ်ဖစ္ၿပီး “မင္းငါေအပၚ ဒီေလာက္ေတာင္ မလိုက္ေလ္ာေပးႏိုငၻဴးလား”မင္းငါေအပၚ တကယၡ္စၱာေရာ “ဟုတ္ရဲ႕လား ”။

Talky ေၾတ ကို ၾကည့ၳားေနာ္ ခ္ဳပ္ ေနတာ။ေမာင္ရယ္ ဘယႅိဳေ်ပာလိုကၱာလၫ္း “ေမာငၠိဳ မခ္စၸဲ ေနပါမလား “ေမာငၠိဳ အရမ္းခ္စၱာေပါ့ “စိတၼဆိုးပါနဲ။

ေမာင္ရယ္ “ေမာငၥိတၦိဳးရင္ ၾကၽႏၼေမနတတႅိဳပါ့”ၾကၽနိမ ေမာငၠိဳ တကယၡ္စၱယ္ ဆိုတာကို႔”ေမာင္ ယုံၾကၫ္ေအာင္ ဘယႅိဳ သက္ေသ်ပရမလၫ္းေ်ပာ”။

ငါစိတၦိဳးတာ မ်မင္ေစခ္င္ရင္ “ငါေတာင္းဆိုတာ ေလးကို လိုက္ေလ္ာေပးေလ”အမ္ားႀကီးေတာင္းဆိုေနတာလၫ္ူ မဟုတၻဴး ။

“ဒီတစၡါထဲပါပဲၾကာ “ဒါ ပထမဆုံးနဲ ေနာကၦဳံး အႀကိမ္ ေလးပါၾကာ “ခ္စ္ ေမာင္ေအပၚ ဘယ္ေလာကၳိ ခ္စႅၫ္းဆိုတာကို “ခ္စ္ အပ္ိဳ စငၻဝနဲ ေမာင္ေအပၚ သက္ေသ်ေပလ။

” ဟူး ေမာင္ရယ္။“ခ္စ္ ကလၫ္းၾကာ “သက္်ပင္းေၾတခ္ ေမနပါနဲ႔”ဘာ်ဖစ္်ဖစ္ ေမာငၱာဝႏ္ယဴတၾယၠာ ေနာ္ “ေမာင္ ဆႏၵကို လိုက္ေလ္ာေပးလိုကႅိဳ႕”၊ေမာင္ အလိုကို လိုက္ေပးလိုက္ရလို႔”ခ္စ္ ဘယ္ေတာ့မြ ေနာငၱမေရစရဘူးေနာ္ “ကတိၾကာ ကတိ့”အင္းပါ ေမာင္ရယ္ “ခ္စ္ တစၡဳခူ်ဖစ္ရင္ ေမာငၱာဝႏ္ယဴရမယ္။

ေနာ္ “ခ္စၠိဳ ပစၼၾသားရဘူးေနာ့္”မယူေရသးခငၼြာ “အခုလို လ္ုက္ေလ္ာၿပီး ခ္စ္ရဲ႕ အပ္ိဳစငၻဝကို” ေမာင္ လကၳဲ ထိုးအပႅိဳကၱယ္ ဆိုတာကလၫ္း၊

“ေမာငၠိဳ ခ္ျစႅႏ္းလို “ေမာင္ ေအပၚ ယုံၾကၫႅျႏ္းလို ပါ ”စိတၡ္ပါၾကာ “လုပ္ၿပီး ရင္ တာဝႏ္ယဴရဲ တဲ့ စိတ္” ေမာင္ ဆီမြာ အ်ပည့္႐ြိပါတယ့္”။

အဲအခ္ိႏ္ မြာ ေယာက္္ားပီသခ္ေကၠတာ့ ဗႏၶဳ လ နဲ ေအလာင္းဘုရားေတာင္ လကၼြီဴ ငိခ္ၾသားႏိူငၱယ္။လိုခ္ငၱာ ရၾသားတာကိုး။

လအနၫ္းငယ္ ခန႔္ၾကာေသာ္။ေမာင္ ဘာလို ခ္စၦီ ကို အရငႅိဳ ဖုႏ္းမဆက္ေတာ့တာလၫ္း”မအားလိုပါၾကာ။

ေမာငာၻလို ခ္စၠ ေၾတေရအာငႅိဳ ေ်ပာရင္၊“ေ႐ြာငၹယ္ ေနရတာလၫ္း “အလုပ္ေၾတမ္ားေနလိုပါၾကာ “ဒါဆိူဘာလို အရငၠနဲ မတူေတာ့ပဲ “ေမာင္ ေအးတိေအးဆကၸဳံစံနဲ ၾကၽႏၼကို ဆကၦံေနတာလၫ္းဘာမြ မ်ဖစၸါဘူးၾကာ “ေမာင္ ေ်ပာေတာ့ ၾကၽႏၼကို၊လကၳပၼယ္ ဆို႔”အခု လကၳပၼယ္ ဆိုတဲ့ စကားကို ေယာင္ၿပီးေတာ့ေတာင္ ေမာငၸါးစပၠ မၾထက္ေတာ့ပါလား

“ဒီလို ေအ်ခေအန မြာ ဘယႅိဳ လုပ္ၿပီး၊လကၳပၠ္မလၫ္း”မင္း တိုမိႏ္းေမၾတက အတူတူေနရဖိုေလာကၸဲသိတယ္ “ယူၿပီးရင္ ျႏားလို ႐ြာေၾကၽးရမြာက ငါတို ေယာက္္ားေၾတၾက “လိုခ္ငၱာကို ေတာင္းေနတုႏ္းကဒီေလသံ ဒီအျခကၼဟုတၻဴး။

ေတာကၥ့္”မင္းအခု ဘာ်ဖစၡ္င္ေနတာလၫ္း “လမ္းၿခဲခ္င္ေနတာလား ်ပတၡ္င္ေနတာလား “ေအာ့္ေမာင္ရယ့္”အခုက္ ေတာ့ ဒီစကားမ္ိဳး ေ်ပာၾထက္ၿပီးေပါ့ “အင္းပါ့”ေမာင္ အဆင္ေ်ပတဲ့ အခ္ိႏ္ လကၳပၸါ့။

စိတၳဲေကန ဒီမသာ ငါကိုလကၳပၸါေစလိုပဲ ဆုေတာင္းေန႐ုံက ႀလဲၿပီး က္ႏၲာ ဘာမြ မတတၷိုငၻဴး။ကိုယ္ ခႏၶာကိုယ္ ေပးမြ ကိုယၠိဳ ခ္စၼယ္ ဆိုတဲ့၊ေယာက္္ား မ္ိ ုး နဲ ေဝးေဝး ေ႐ြာင္ ပါဆစၱိဳ႕ေရာ့ Sexေရာ့ Love ဆိုၿပီး ေတာ့လၫ္း ကိုယ္ အပ္ိ ု စငၻဝ ကို ကိုယၠိဳတိုငႅၫ္းဘယ္ေသာအခါမြ်ပႏ္ မသတၼိပါေစနဲ႔။

ကိုယ္ ဟာ မိႏ္းမသား တစ္ေယာက္ ်ဖစၱဲ့အၾတက့္ ကိုယ္ အပ္ိဳ စငၻဝကို လကၼထပ္ရ ေသးပဲ့ ကိုယ္ေ႐ြ႕မြာ ဒူးေထာက္ၿပီး ခစားတဲ့ေယာက္္ား ်ဖစ္ေနရင္ေတာငၼြ မထိုးေၾကၽးလိုကၼိပါေစနဲ႔။

ခႏၶာ ကိုယ္ရမြ ခ္စၼယ္ ဆိုတဲ့ ေယာက္္ားမ္ိ ုး နဲ ေၾတ႕တဲ့အခါ ခ္စ္သဴ ဘဝေမရာကၡင္ ရၫ္းစား ဘဝမြာတင္ လြည့္်ပႏႅာခဲ့က္ပါ့ လိုခ္ငၱာ မရလို တကယၼခ္စႅိဳလား။မင္းက ငါကို မယုံၾကၫႅိဳ လားဆိုတဲ့၊Talky ေၾတ နဲ ခ္ဳ ုပ္ တာကို ခံရတဲ့ အခါ စီးထားတဲ့ ဖိနပၷဲ ေစာၾကၡက္ ဆယၡ္က္ေလာက္ ဆင့္႐ိုက္ၿပီး လာလမ္းအတိုင္း လြည့္်ပႏႅာခဲ့လိုကၥမ္းပါ့။

ၿမဲၿမဲ မြတၳား့ ေမသမခ္င္းမြတ္းထား ကိုယၠိဳ တကယၡ္စၱဲ့ ေယာက္္ားက့ သူေၾကာင့္ ဘယ္ေသာအခါမြ ကိုယၱႏၹိဳးကို ေလ္ာ့က္ေအာင္၊မလုပၻဴးကိုယၠိဳ တကယၡ္စၱဲ့ ေယာက္္ားက့ သူလကၳဲမြာ ႐ြိတဲ့ ကိုယၱႏၹိဳးကို အၿမဲ ်မႇင့ၱင္ေပးတယ့္။

ဒီစာ ဟာ မိႏ္းမဘကၠ လိုက္ေရး်ခင္း မဟုတၸါ့ ေယာက္္ား အားလုံးကို ေစာၠားေရးသားေနခ္င္းလၫ္း မဟုတၸါ လက္႐ြိ ်ဖစ္ေေနသာ ေခတၠိဳ၊ထင္ဟပ္ ေစရႏ္ ေသဘာတရား ေလာက္ သာ ေရးလိုက္်ခင္း်ဖစ္သည့္ ခငၺ္ားတို ေအနနဲလၫ္း ထငၡ္င္သလို ထငၷိူငၸါသည့္အခုေခတၠ ဒီလို်ဖစ္ေနတဲ့သူေၾတ ခပၼ္ားမ္ားဘဲ ႀကိဳက္ရင္ Share ေပးဖို႔ေမမ့နဲ႔ေနာ္။

Credit-Original

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*