ကျနော်တို့ မသိထားလို့ မဖြစ်တဲ့အရာများ ….

က္ေတာၱိဳ႕ မသိထားလို႔ မ်ဖစၱဲ့အရာမ္ား(်ခင္ေဆးေျခနဲ႔ ေအမႊးတိုင္ရဲ႕ ဆိုးက္ိဳး)

ကမာၻ႔ လူသုံးကုႏၸစၥၫ္းမ္ားအၿဖဲ႕ရဲ႕ ေၾကညာခ္က္အရ ႏြစၥၪ္ ေအမရိကႏႅဴမ္ိဴး ၃၃.၁မီလီယႏ္ေလာက္ဟာ အိမ္သဳံးပစၫ္းမ္ားေၾကာင့္ က္ႏ္းမာေရးထိခိုက္်ခင္းကို ခံစားေနရတယႅိဳ႕ ဆိုပါတယ္။

ထိုသို႔်ဖစ္ရ်ခင္းဟာ အိမ္သဳံးပစၥၫ္းမ္ားၾတငၸါဝင္ေသာ ဓာတုပစၫ္းမ္ားေၾကာင့ႅိဳ႕ သိပံပညာ႐ြငၼ္ားက ယုံၾကၫ္ၾကပါတယ္။

်ခင္ေဆးေျခ

်မႏၼာႏိုင္ငံလို ်ခင္ေပါတဲ့ႏိုင္ငံေအနႏြင့္ေတာ့ ်ခင္ေဆးေျခဟာ မ႐ြိမ်ဖစ္ေအရးပါပါတယ္။

အထူးသ်ဖင့္ နယၻကႅိဳေနရာမ္ိဴးေၾတမြာဆိုရင္ ်ခင္ေဆးေျခကို အိမၱိဳင္းနီးပါးအသုံး်ပဳၾကပါတယ္။

်ခင္ေ်ပးေစတာမို႔ ်ခငၷြင့ၸတ္သက္ေသာက္ႏ္းမာေရး်ပႆနာမ္ားကို တားဆီးႏိုင္ေသာ္်ငားလၫ္း အ်ခားေသာ ေၾကာကၥရာေရာဂါေၾတကိုေတာ့ လက္ယပ္ေခၚေနသလို ်ဖစ္ေေစၾကာင္းေၾတ႕႐ြိထားပါတယ္။

သိပံပညာ႐ြင္ေၾတရဲ႕ စမ္းသပၡ္ကၼ္ားအရ ်ခင္ေဆးတစ္ေျခေကနလာေသာ မီးခိုးေျင႕ေၾတဟာဆိုရင္ ေဆးလိပ္ေပါင္း ရ၅လိေပၠန၁၃၇လိေပၠနၾထကႅာေသာမီးခိုးေျင႕ေၾတနဲ႔ညီမြ္တယၦိဳတာသိရပါတယ္။

အဆုတၷဲ႔ပတ္သက္ေသာေရာဂါဆိုးႀကီးေၾတ ်ဖစ္ေပၚေစဖို႔ ေကာင္းေကာင္းလုံေလာက္ေသာပမာဏပဲ ်ဖစၸါတယ္။

ေအျမးတိုင္

်ခင္ေဆးေျခမ္ားမြာလိုပဲ ေအျမးတိုငၠ ၾထကႅာတဲ့ေအျင႕ေၾတ႕မြာ က္ႏ္းမာေရးကို ဆိုးက္ိဴး်ဖစ္ေပၚေေစသာ ဓာတ္ေၾတ ေအ်မာက္အမ္ားပါဝငၱာကို ေၾတ႕ရပါတယ္။

ပႏ္းနာရငၠ္ပၷြင့္အဆုတ္ေရာဂါေကန ကငာၦ်ဖစၷိုင္သၫ္အထိ ဆိုးက္ိဴး်ဖစ္ေပၚႏိုငၸါတယ္။

Credit original

က်ေတာ္တို႔ မသိထားလို႔ မျဖစ္တဲ့အရာမ်ား(ျခင္ေဆးေခြနဲ႔ အေမႊးတိုင္ရဲ႕ ဆိုးက်ိဳး)

ကမာၻ႔ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားအဖြဲ႕ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္အရ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္လူမ်ိဴး ၃၃.၁မီလီယန္ေလာက္ဟာ အိမ္သုံးပစည္းမ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ျခင္းကို ခံစားေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းဟာ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ ဓာတုပစည္းမ်ားေၾကာင့္လို႔ သိပံပညာရွင္မ်ားက ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။

ျခင္ေဆးေခြ

ျမန္မာႏိုင္ငံလို ျခင္ေပါတဲ့ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ေတာ့ ျခင္ေဆးေခြဟာ မရွိမျဖစ္အေရးပါပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ နယ္ဘက္လိုေနရာမ်ိဴးေတြမွာဆိုရင္ ျခင္ေဆးေခြကို အိမ္တိုင္းနီးပါးအသုံးျပဳၾကပါတယ္။

ျခင္ေျပးေစတာမို႔ ျခင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း အျခားေသာ ေၾကာက္စရာေရာဂါေတြကိုေတာ့ လက္ယပ္ေခၚေနသလို ျဖစ္ေစေၾကာင္းေတြ႕ရွိထားပါတယ္။

သိပံပညာရွင္ေတြရဲ႕ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ ျခင္ေဆးတစ္ေခြကေနလာေသာ မီးခိုးေငြ႕ေတြဟာဆိုရင္ ေဆးလိပ္ေပါင္း ရ၅လိပ္ကေန၁၃၇လိပ္ကေနထြက္လာေသာမီးခိုးေငြ႕ေတြနဲ႔ညီမွ်တယ္ဆိုတာသိရပါတယ္။

အဆုတ္နဲ႔ပတ္သက္ေသာေရာဂါဆိုးႀကီးေတြ ျဖစ္ေပၚေစဖို႔ ေကာင္းေကာင္းလုံေလာက္ေသာပမာဏပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမြးတိုင္

ျခင္ေဆးေခြမ်ားမွာလိုပဲ အေမြးတိုင္က ထြက္လာတဲ့အေငြ႕ေတြ႕မွာ က်န္းမာေရးကို ဆိုးက်ိဴးျဖစ္ေပၚေစေသာ ဓာတ္ေတြ အေျမာက္အမ်ားပါဝင္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ပန္းနာရင္က်ပ္ႏွင့္အဆုတ္ေရာဂါကေန ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္သည္အထိ ဆိုးက်ိဴးျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။

Credit original

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*